Aktuelt 2. kvartal 2017

* Reception hos Arnold Busck i Århus

IMG_4901

* B&P Skjernå-fluekursus på Skarrildhus

Tilmelding til å-fluekurset den  4 – 8. september 2017

Pris kr. 5.995,-

Prisen inkluderer undervisning i fluekast, fluebinding og praktisk fluefiskeri i Karstoft og Skjern Å, overnatning på enkeltværelse, morgenmad og kaffe på thermo, frokostbuffet, eftermiddagskaffe med kage samt 2 retters middag og aftenkaffe.

Du kan naturligvis fiske alt det, du orker, under opholdet!

Se udførligt kursusprogram her

Hekla-Travel-Logo


* Lovforslag L111

L111 er regeringens meget omdiskuterede lovforslag, der skaber mulighed for at godkende etablering af nye havbrug eller udvidelse af eksisterende havbrug. Dette i tilfælde, hvor ansøgning om miljøgodkendelse ellers måtte afslås under henvisning til lovgivning om vandplanlægning eller havstrategi.

Lovforslaget skaber hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte regler om, at havbrug kan godkendes med vilkår om kompenserende marine virkemidler. Det drejer sig typisk om tangfabrikker og muslingefarme. Ingen af disse har dog hidtil i praksis kunnet dokumentere evne til at fjerne kvælstof i det omfang, der er nødvendigt.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem den tidligere Venstre-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en fødevare- og landbrugspakke fra 22. december 2015 og den efterfølgende indgåede aftale af 30. juni 2016 med titlen “Dansk akvakultur i vækst”.

Lovforslaget skal til 3. behandling førstkommende 1. juni og ventes at træde i kraft den efterfølgende 1. juli 2017.

21. maj 2017

* Skarven og skidtfisken

Den svenske fisker og iværksætter Joakim Öhman fra Oxelösund fik morgenkaffen i den gale hals, da han læste en artikel om skarven i SN den 19. april. Her fortalte ornitolog Ingvar Jansson om skarven og dens fødevalg.

Som lokal vidste Joakim af års erfaring, at alle informationer bestemt ikke var korrekte. Han er nemlig født og opvokset i netop denne skærgård, er tredje generation af fiskere og bruger stadig meget af sin tid til søs mellem skærene.

Han husker tydeligt, hvor godt fiskeriet var tidligere i Ålöfjärden – trods SSAB’s beliggenhed i den umiddelbare nærhed. SSAB er Sveriges største stålproducent – en ren kæmpe set efter danske forhold. Alligevel var der dengang masser af fisk at fange.

Joakim havde set, hvordan skarverne spredtes ved at invadere øen Korpholmen. Det påvirkede fiskeriet i Ålöfjärden så meget, at det nu helt er ikke-eksisterende. Når han så hører en ornitolog fortælle, at skarven blot spiser skidtfisk som skaller og lignende, så ved han, at det er helt forkert. Løgn eller i bedste fald uvidenhed.

I den seneste analyse fra Sture Hansson ved Stockholms Universitet påviser denne, at i områderne ICES SD 27 og SD 28 (fra Oland til Roslagen og dele af Åland) er skarven den suverænt største konsument, hvad angår spisefisk. Når det gælder aborre, fortærer skarven ikke mindre end 3.621 tons per år.

Sælen, som jo er en dygtig fisker, tager i sammenligning 1.127 tons. Det rekreative fiskeri lander 817 tons og erhvervsfiskeriet 238 tons. Joakim Öhman er klar over, at faktorer som forurening også kan have en betydning for fangsterne. Men han er ikke et sekund i tvivl om, at skarven er den største forbruger af værdifulde spisefisk som aborrer i den indre skærgård.

Joakim beklager, at skarven blev fredet, og at Sverige kom med i EU i 1995. Nu er der akut behov for, at skarven begrænses i antal og udbredelse. Som i Danmark har man i Sverige set, at havørnen er en ny, men stadig den eneste fjende mod skarven. Den eneste, som jager og æder skarv.

Men Joakim Öhman mener, det er naivt at tro, at havørnen alene kan klare opgaven. Dertil er der i dag alt for mange skarver.

21. maj 2017

* Status over den sortmundede kutling

Den sortmundede kutling blev første gang officielt fundet i danske farvande i september 2008, da et eksemplar på 19,5 cm blev fanget ved Hasle på Bornholm og efterfølgende sendt til Zoologisk Museum.

Året efter blev endnu et par eksemplarer fanget ved Bornholm samt i Østersøen syd for Bornholm, og samme år blev de første sortmundede kutlinger registreret ved Guldborgsund. Flere mente at have set enkelte eksemplarer helt tilbage til 2006-2007.

I 2010 optrådte sortmundede kutlinger for første år i store mængder, og fiskerne i Guldborgsund-området kunne opgøre deres fangster i ton. I 2010 blev den hastige spredning også for alvor tydelig, og sortmundede kutlinger blev registreret mange steder ved Lolland og Falster samt ved Klintholm-området på Møn, ved Knudshoved Odde på Sydsjælland og ved Agersø i det sydlige Storebælt. Ved Klintholm Havn blev der i efteråret 2010 som det første sted herhjemme registreret yngel.

I Guldborgsund-området nærmest eksploderede bestanden i 2011. Fiskernes ruser blev fyldt til bristepunktet med store sortmundede kutlinger, og der blev samtidig registreret enorme mængder af yngel. Også i Sakskøbing Fjord blev der fanget mange sortmundede kutlinger, og i Nakskov Fjord var arten meget talrig i dele af året. Sortmundede kutlinger i begyndte også at dukke op i Storstrømmen, og ved Sydsjælland blev arten desuden registeret i Karrebæk Fjord.

Ruse- og bundgarnsfiskerne ved Guldborgsund oplyste i 2012, at den sortmundede kutling nu var blevet så talrig, at den var en trussel mod deres eksistens. Arten udgjorde nu langt størstedelen af deres fangster, og i perioder blev der fanget mere end 1 ton kutlinger om dagen per fisker.

Endnu større blev bestanden tilsyneladende i 2013. Alene de to rusefiskere fra Guldborg, der deltog i forsøget, fangede mere end 90 tons sortmundede kutlinger dette år. Også den geografiske spredning fortsatte, og i 2013 foretog arten så den længe ventede tur over Langelandsbæltet. Et enkelt eksemplar blev således fanget ved Ristinge Hale på Langeland.

21. maj 2017

* Fremtiden for den sortmundede kutling

I 2014 blev sortmundede kutlinger bl.a. fundet flere steder langs vestkysten af Langeland, og ved Ristinge var der opstået en ynglebestand. I Storebælt blev den fundet mod nord til Mullerup Havn, og i Køge Bugt blev enkelte eksemplarer fanget bl.a. ved Køge, Mosede og Ishøj.

I 2015 blev der ikke udført det samme antal snorklinger som tidligere i områder med en potentiel forekomst af sortmundede kutlinger, men blandt andet blev udkanterne af udbredelsesområdet undersøgt. Dette år blev arten første gang fanget i Kerteminde Fjord på Fyn. I Køge Bugt blev den fundet op til Brøndby, og ved Vestsjælland blev sortmundede kutlinger fundet op til nordsiden af Reersø.

I 2016 er der lavet nogle få målrettede undersøgelser. I Køge Bugt blev der flere steder fundet sortmundede kutlinger i meget store tætheder, og arten blev også fundet ved det sydlige Amager samt flere steder i Københavns Havn. Spredningen mod vest ser dog ud til at gå langsommere end forventet.

Den sortmundede kutling kan som den eneste kutlingeart i Danmark gennemføre hele sin livscyklus i ferskvand. Den er som forventet fundet i adskillige vandløb, der løber ud i de omtalte områder – eksempelvis de nederste stræk af Sakskøbing Å, Hanemoseløbet på Lolland og Sørup Å på Falster.

Arten forventes de kommende årtier at sprede sig til egnede lokaliteter i størstedelen af landet, specielt i fjordene – eksempelvis Roskilde Fjord og Isefjorden.

Ved den jyske vestkyst bliver den næppe almindelig, da den foretrækker beskyttede levesteder, men i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord samt i havnene findes der egnede forhold. I alle de østjyske fjorde samt i Limfjorden forventes den sortmundede kutling at blive meget talrig.

Ovenstående oplysninger stammer fra “Statusrapport vedrørende udbredelsen af ikke-hjemmehørende fiskearter i danske kystvande” (2016), Statens Naturhistoriske Museum i København.

21. maj 2017

* – Fungerer geddefabrikkerne?

I Sverige gøres der mange steder en stor indsats for at etablere eller retablere de såkaldte “geddefabrikker”. Det er navnet på lavvandede og kystnære vådområder, hvor de brakke skærgårdsgedder kan trække op og yngle i rent ferskvand. Hvor de har optimale forhold til deres livsvigtige reproduktion.

Men ikke alt er idel lykke. Således har en professor ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) rejst tvivl om geddefabrikkernes reelle effektivitet og produktivitet. Det er Magnus Appelberg fra SLU’s “Institution för akvatiska resurser”, der har rejst tvivlen.

– Man skulle tro, at der burde komme flere gedder fra geddefabrikkerne, men den reelle effekt er ikke dokumenteret. Den tages blot for givet. 

På samme måde burde flere gedder medfører et bedre vandmiljø, mener professoren. Gedderne æder nemlig andre fisk, som lever af dyreplankton, der igen lever af alger, som gør vandet uklart og og i sidste ende kan skabe iltsvind og bundvendinger. Flere gedder burde derfor medfører klarere vand.

– Det er desværre ikke dokumenteret. Og det er derfor bekymrende, at der gøres store indsatser med etablering af vådområder til geddefabrikker – uden at man kender til den reelle effekt. Mener altså SLU’s Magnus Appelberg.

Man fornemmer en vis politisering her – i Sverige præcis som i Danmark. Tvivlsspørgsmål opstår med udgangspunkt i økonomiske eller politiske synspunkter. Ikke med baggrund i interesse for miljøet. For der findes faktisk reelle erfaringer. Se notitsen herunder.

21. maj 2017

* – Ja, de gør så!

Således anlagde man Sveriges første geddefabrik ved Kronobäck-Oknebäck i Kalmarsund. Området restaurerades i 2008/2009 som led i et større forskningsprojekt. Og resultaterne lod ikke vente på sig. Produktionen af geddeyngel mangedobledes, og 3-5 år senere havde fiskene vokset sig gydestore ude i skærgården.

I oktober 2013 fulgte man derfor op med nye undersøgelser. Denne gang fra Linnéuniversitetets Institution för biologi och miljö. Undersøgelserne her viste, at den kystnære bestand af voksne gedder var mere end fordoblet, og at geddeyngelen indenlands var mangedoblet.

Siden da er der etableret en god snes andre tilsvarende geddefabrikker. De er stadig så nye, at man ikke kan evaluere effekten af dem. Man ved dog i dag, at omkring halvdelen af Østersøens gedder fødes i rent ferskvand – resten i mere eller mindre salt brakvand. Man ved også, at gedderne har et meget stærkt homing-instinkt – at de i vid udstrækning søger tilbage til nøjagtigt det samme område for at gyde, hvor de selv blev født.

SLU har opsynet med fiskebestanden langs den svenske østkyst. De kritiseres nu for at interessere sig alt for lidt for geddefabrikkerne. Det må derfor være SLU’s egen skyld, hvis de mener, der mangler beviser for geddefabrikkernes værdi. Det skulle de jo selv have undersøgt!

Der har længe eksisteret planer om at etablere tilsvarende geddefabrikker i det sydsjælandske, hvor brakvandsgedderne frister en farlig tilværelse. Når som helst kan de blive saltslået af indtrængende saltvand nordfra. En enkelt storm, og hele bestanden kan være i farezonen.

Indtil videre er de sydsjællandske geddefabrikker dog forblevet en våd drøm, som man ikke har villet investere i fra Fishing Zealands side. Men man vil gerne arrangere store fiskekonkurrencer, der kan lokke geddefiskere til fra det store udland. Til fangst og genudsætning af de truede fisk.

Desværre har lokale erhvervsfiskere i dagene efter disse konkurrencer observeret flere døde gedder flyde omkring i området. Det er tydeligvis ikke alle gedder, der overlever en tur op i båden, fjernelse af dybtsiddende trekroge og efterfølgende fotografering.

21. maj 2017

* Åbent brev til Simon Kollerup (S)

“Kære Simon:

Du ved, at der ikke eksisterer noget “miljømæssigt råderum” til yderligere forurening i Kattegat.

Du ved, at 117 ud af 119 områder i dag ikke lever op til kravene i Vandrammedirektivet, men har brug for yderligere kvælstofreduktion.

Du ved, at muslinger aldrig har kunnet foretage den kvælstoffjernelse, som de nye havbrug vil kræve af “kompenserende tiltag”.

Du ved, at netop muslinger er overvintringssted for de bakterier, der om sommeren forårsager den livsfarlige havkolera.

Du ved, at vandtemperaturen generelt er støt stigende, hvilket vil give havkolera-bakterier endnu bedre betingelser end nu.

Du ved, at de nye havbrug med deres store forbrug af antibiotika øger sandsynligheden for udvikling af resistente havkolera-bakterier.

Du ved, at større risiko for infektion med havkolera vil skræmme turister og badegæster væk fra de danske strande.

Du ved, at man lokalt er imod de nye havbrug, som vil være ødelæggende for den ønskede og planlagte kystturisme.

Du ved, at kompenserende muslingeopdræt vil fylde mange kvadratkilometer og være til stor gene for skibstrafikken.

Du ved, at havbrug i Kattegat medfører risiko for udbrud af havlus, der kan angribe vilde havørreder og udgøre en trussel mod disse.

Du ved, at der hver sæson undslipper tusinder af tamme regnbueørreder, som kan trække op i vandløb og grave allerede lagte havørredæg op her.

Du ved, at man ikke kan fjerne den lokale forurening af havbunden under havbrugene på nogen mulig måde. Det siger havbrugerne.

Du ved, at havbunden derfor dør under havbrugene. At vilde fisk vil blive forurenet med kemikalier og medicinrester fra havbrugene.

Du ved, at forurening ifølge EU skal fjernes ved kilden og ikke andre steder. Det sagde EU-juristerne ved eksperthøringen.

Endelig ved du, at produktion af ørredrogn til det japanske luksusmarked ikke løser verdens fødevaremangel, men kun forværrer den.

Og alligevel stemmer du for de nye, forurenende havbrug sammen med Esben Lunde Larsen og den borgerlige regering.

– Hvad sker der lige for dig, Simon, når du med denne baggrundsviden træffer sådanne valg?

– Hvis interesser er det, du varetager?

En bekymret borger og biolog

Steen Ulnits”


* Resistente havkolera-bakterier…

Socialdemokraterne har netop sagt “ja” til regeringens forslag om flere forurenende havbrug i Kattegat. Nu skal der for alvor produceres ørredrogn til det hungrende japanske marked.

Der skal i den forbindelse lyde en dybfølt tak til især Simon Kollerup (A) og Esben Lunde Larsen (V) for muligvis at påføre os endnu flere resistente bakterier i den hellige profits navn. Som om svine-MRSA ikke var nok.

Nu viser det sig nemlig, at vi med stigende havtemperaturer og flere havbrug, som bruger mere antibiotika, risikerer at udvikle resistente havkolera-bakterier.

Vibrio vulnificus, som den livsfarlige bakterie hedder på latin, overvintrer netop i muslinger for så at live op, når sommertemperaturen kommer tilstrækkeligt højt op. Det fortæller professor Hans Jørn Kolmos til videnskab.dk

Det var eksempelvis tilfældet i 2006, hvor havkolera helt konkret kostede en dansk fritidsfisker livet – efter en lang og smertefuld blodforgiftning, som dræbte hans krop indefra.

Mærkeligt derfor, at risikoen for resistente havkolera-bakterier slet ikke blev nævnt under den seneste eksperthøring om risikoen ved havbrug.

Men den regering gider jo ikke høre mere vrøvl fra folk, der ved, hvad de taler om. Om det så er Stiig Markager eller Hans Jørn Kolmos – begge professorer…

Det tegner ikke godt for badesæsonen og fremtidens strandturister. Store indtægter kan gå tabt – for slet ikke at tale om menneskeliv.

Læs mere om den farlige havkolera her:

http://ulnits.dk/biologi/havkolera/

14. maj 2017

* Dan Jørgensen og de nye havbrug

Vor kollektive politiske hukommelse rækker ikke langt. Mange politikere og politiske iagttagere kalkulerer således kynisk med, at om er halvt år er alting glemt. Er der mere end et halvt år til næste valg, er der således fred og ingen fare – ingen risiko for negative konsekvenser af ens politiske handlinger. De er alligevel glemt, når man står ved stemmeurnerne.

Vi har allesammen – og med fuld rette – haft travlt med at kritisere Venstres Esben Lunde Larsen (ELL) for at være den miljøminister, vi aldrig fik. For udelukkende at være fødevareminister for landbrug og havbrug. For ikke at kere sig en døjt om miljøet, hvis det på nogen måde kunne lægge hindringer i vejen for landbrug og havbrug.

Men ret skal være ret, og de nye havbrug er desværre ikke ELL’s opfindelse. Ikke alene i hvert fald. Tankerne om flere og nye havbrug stammer såmænd fra den tid, hvor socialdemokraten Dan Jørgensen var minister for området.

Dan Jørgensen var således minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 12. december 2013 til 28. juni 2015. Og han var i sin tid blevet valgt ind i Folketinget alene på grund af Svend Aukens mange personlige stemmer.

Det er præcis i Dan Jørgensens ministerperiode, at tankerne om flere og nye havbrug i de indre danske farvande dukker op. Det kan man læse om i papirer fra ministeriet dateret den 6. november 2014. Altså midt i Dan Jørgensens ministerperiode.

I disse papirer kan man blandt meget andet læse følgende nu skæbnesvangre ord, forfattet af Socialdemokratiet sammen med regeringspartneren Det Radikale Venstre og med opbakning fra Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre:

“Parterne er enige om, at den danske akvakulturproduktion udvikles på en måde, som reducerer miljøbelastningen. For perioden 2014-2017 reserveres 3,5 mio. kr. til at sikre en effektiv udpegning af egnede områder til akvakulturproduktion og 3 mio. kr. til afsætning af bl.a. økologisk akvakulturproduktion, herunder eksportorienterede aktiviteter. Desuden vil der under programmet blive allokeret midler til udvikling og investering i ny teknologi til bl.a. havbrug og recirkuleringsanlæg.”

Det var således Dan Jørgensen og hans regering, der i 2014 støbte de fatale kugler og placerede bolden for fødderne af den senere efterfølger Esben Lunde Larsen. Lige til en helflugter ind i det gabende tomme miljømål…

14. maj 2017

* Esben Lunde Larsen og de nye havbrug

Den nuværende fødevareminister Esben Lunde Larsen har således dygtigt brugt Dan Jørgensens oplæg til fremtiden for dansk akvakultur – til at fremme egne og andres økonomiske interesser. På trods af et ikke-eksisterende “miljømæssigt råderum” for øget forurening. Der står jo udtrykkeligt i papirerne fra 2014, at akvakulturen skal udvikles på en måde, der “reducerer miljøbelastningen”.

Det kan man bare ikke, når 117 ud af 119 registrerede vandområder endnu ikke har opnået “god økologisk tilstand, og der er behov for kvælstofreduktion i alle vandområder”. Ordet “miljømæssigt råderum” er således et ikke-eksisterende begreb i de indre danske farvande.

Der er i stedet tale om et “miljøpolitisk råderum”, hvor man kynisk og fra politisk hold afgør, hvor meget man vil forurene et givet sted. Hvor langt man kan og tør gå, uden at det ender i et EU-sagsanlæg om overskridelse af kravene i Vandrammedirektivet.

Derfor opfandt kloge landbrugshjerner begrebet “kompenserende foranstaltninger”, så man – i hvert fald set med landbrugets egne øjne og nu med god samvittighed – kunne øge produktionen og forureningen. Blot man laver eksempelvis tangfabrikker eller muslingefarme til optag af lige så store mængder kvælstof, som fiskeopdrættet udleder.

Det var således socialdemokraten Dan Jørgensen, der i sin tid som minister for miljø og fødevarer lancerede tanken om flere havbrug i nye havområder. I den hellige væksts navn. Det må vi ikke give ELL skylden for. Ret skal være ret.

Det er sikkert også derfor, at Dan Jørgensen har været påfaldende tavs i hele debatten og efter den kulørte presse at dømme er mere optaget af kærestens deltagelse i “Vild med dans”. I det hele taget kunne man ønske sig, at danske politikere over en bred kam var vildere med politik end med dans. Men det er de altså ikke altid.

Det er givet også derfor, at Socialdemokratiet – nu med Simon Kollerup som velvillig kollaboratør – har valgt at gå ind for de forurenende havbrug sammen med Esben Lunde Larsen og hans betalte partifæller inden for fiskeopdrættet. Efter lang tids spil for galleriet, hvor Kollerup foregav interesse for havmiljøet.

For øvrigt en slående parallel til de Konservatives Rasmus Jarlov, der efter stort postyr også valgte at stemme “ja” til den forhadte Landbrugspakke og dennes øgede udledning af kvælstof. Vel vidende, at den var helt gal i forhold til selvsamme Vandrammedirektiv.

K havde blot forinden lovet de andre borgerlige, at det ville man bare gøre. Uanset. Og det gjorde man så. På samme måde har Liste A’s Simon Kollerup givet hele tiden vidst, at han ville stemme ja til de nye havbrug. Eksperthøringen var blot et efterhånden nødvendigt spil for galleriet.

Politik, når det er værst og mest råddent. Og al politikerledes fader.

14. maj 2017

* Danskerne sætter ny øko-rekord

Danskernes forbrug af økologiske varer voksede med i alt én milliard kroner fra 2015 til 2016. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik, og det er den største stigning i otte år.

Økologisk Landsforening glæder sig naturligvis over, at danskerne og landmændene i fællesskab lige så langsomt er i gang med at flytte dansk landbrug i en sundere og grønnere retning.

Aldrig tidligere har økologiske varer fyldt så meget i danskernes indkøbskurve som nu. Salget af øko-varer steg fra syv til otte mia. kroner, viser de netop offentliggjorte tal. Dermed er salget steget med 14 procent, hvilket bringer den økologiske andel af det samlede fødevaresalg i dagligvarehandlen op på 9,6 procent.

Danskerne sender dermed et klart signal om, at de ønsker en fødevareproduktion, der passer godt på vores natur og grundvand – som giver dyrene et godt liv og garanterer mad uden rester af sprøjtegifte. Deres valg ved butikshylderne gør en helt konkret forskel.

Det betyder eksempelvis, at der indenfor de næste to år er cirka to millioner flere køer, grise, kyllinger og høns, som får et liv, hvor de kommer ud under åben himmel. For landmændene lytter til danskerne og lægger i øjeblikket om til økologi med rekordfart:

– Det er en fantastisk positiv udvikling, og alt tyder på, at den fortsætter, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening. Han peger blandt andet på, at salget af økologi nu for alvor breder sig fra de store byer og ud i landområderne. Samtidig efterspørger både landets professionelle køkkener og eksportmarkederne stadig mere dansk økologi.

Økologisk Landsforening estimerer, at den samlede økologiske omsætning via dagligvarehandlen, alternative salgskanaler, foodservice og eksport udgjorde cirka 14 mia. kr. i 2016.

14. maj 2017

* Behov for flere økologiske landmænd

– Danskernes interesse for økologi breder sig til flere og flere varetyper. Eksempelvis går salget af økologisk øl og vin, kaffe chokolade markant frem. Men en af de væsentligste årsager til det store boom i øko-salget er fortsat det stigende salg af økologisk frugt og grønt, forklarer Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening.

Salget af økologiske frugter og grøntsager voksede med 26 procent fra 2015 til 2016 og udgør nu 29 procent af det samlede øko-salg. Dermed har frugt og grønt overhalet mejeri som den største økologiske varekategori.

– Stadig flere danskere handler efter forsigtighedsprincippet og vælger mad, som er produceret uden sprøjtegifte, fremfor at satse på at stofferne ikke er skadelige. Vi ved, at fraværet af sprøjtegiftrester er den primære årsag til, at især børnefamilierne vælger økologi, og det er dem, der er de mest ivrige økologiske forbrugere, forklarer Per Kølster og tilføjer, at de økologiske forbrugeres kostsammensætning generelt indeholder flere grøntsager – til gavn for både deres egen sundhed og klimaet.

Ifølge Fødevarestyrelsens seneste pesticidrapport er der rester af sprøjtegifte i mere end halvdelen af ikke-økologisk frugt og grønt i den danske dagligvarehandel.

Det økologiske areal i Danmark er vokset med hele 21 procent i 2016, hvor 537 nye økologiske landbrug er kommet til. Men det kræver mange flere øko-hektarer og mange flere økologiske landmænd, hvis udbuddet af økologi skal følge med efterspørgslen, vurderer Økologisk Landsforening.

14. maj 2017

* Trafikdrab i Københavns Havn

Alle vi, der færdes regelmæssigt på vandet, og som har taget det obligatoriske speedbådskørekort, ved, at det ikke er mange sure sild værd. Alle består – med garanti – inden for det afsatte tidsrum. Typisk én dag.

Alle vi, der regelmæssigt sejler i egen båd, ved, at man efterfølgende og i virkeligheden slet ikke er kvalificeret til at sejle med høj fart i egen båd.  Speedbådskørekortet er blot blevet til en pengemaskine for de virksomheder, der udbyder kurset og garanterer beviset.

Ikke mindst den obligatoriske “Mand over Bord” (MOB) test klarer kun de færreste. Her skal man sejle op til og samle en mandsstor dukke op, som er smidt over bord. Langt de fleste magter ikke opgaven, men sejler den stakkels dukke ned. Havde det været en rigtig, levende person, tør jeg slet ikke tænke på resultatet…

Nu senest gik det helt galt i København Havn, hvor to amerikanske studerende blev sejlet ned af en fartgal idiot på en jetski, der kan sejle over 100 km/t. Han skulle blot vise sig for de to piger, men mistede kontrollen over sin 400 kg tunge jetski, der brasede frontalt ind i båden. Den ene pige døde på stedet – den anden kort tid efter.

I Københavns Havn er sejlads med eksempelvis vandscootere, jetski og vandski som udgangspunkt totalt forbudt og må kun finde sted efter en forudgående og skriftlig aftale med myndighederne.

Hastighedsgrænsen for daglig sejlads er 6 knob (11,1 km/t) i hovedløbet og 4 knob i kanaler og sideløb. Sejlads må ikke være til gene for den øvrige trafik. Fartøjer forsynet med motor skal være forsynet med navn og hjemmehavn eller andet identifikationsmærke, så fartøjet kan identificeres fra land.

Ingen af delene var opfyldt i det pågældende dobbelte trafikdrab, hvilket med mere end ønskelig tydelighed dokumenterer, at det nuværende speedbådskørekort er en ren farce. Politiets håndhævelse af reglerne er heller intet værd. Der er helt enkelt ikke ressurser nok til det hele.

Og det kostede altså to unge amerikanske piger livet.

14. maj 2017

* Laksemafiaen

Vi er ved at have norske tilstande også herhjemme, hvor danske politikere i stigende omfang har interesser i forurenende virksomheder, som de kan fremme i deres politiske virke.

Mange undrer sig over, at den norske lakseopdrætsindutri forsat kan slippe afsted med anmeldt miljøkriminalitet. Og mange mener, at der findes en såkaldt norsk laksemafia, som har deltagelse af personer øverst oppe i den norske regering.

Eksempler er der mange af. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen og Fiskeridirektør Liv Holmefjord har begge store økonomiske interesser i familieselskaber i opdrætsindustrien.

Begge deres selskaber er politianmeldt – både for udslip af tamlaks og for at have flere laks i burene, end de har tilladelse til.

Norges Miljøvernforbund har lavet en pjece, hvor de beskriver den inhabile fiskeriminister specielt og den norske laksemafia generelt.

Herhjemme har medierne endnu ikke beskæftiget sig så indgående med danske politikere og deres økonomiske interesser i fiskeopdrættet. Men det kommer sikkert.

Indtil videre ved vi blot, at Esben Lunde Larsen som minister gør alt, han kan, for at fremme udbredelsen af havbrug. Vi ved også, at hans egen partifælle, Venstres finansordfører Jacob Jensen, har en lønnet bestyrelsespost i selvsamme Musholm, der nu søger om tilladelse til øget forurening fra nye havbrug.

Endelig er der vor tidligere udenrigsminister, Venstres Uffe Ellemann-Jensen, som sidder i Dansk Laksefond sammen med Kurt Malmbak Kjeldsen. Sidstnævnte er den tidligere ejer af selvsamme Musholm havbrug, der nu er solgt til japanerne. Musholm er førhen blevet udråbt som “Storebælts største enkeltforurenede virksomhed”.

Og nu har norske laksemillionærer så også meldt sig som investorer i det nye danske ørredeventyr, der skal give flere millioner lettjente kroner på bankkontoen.

For tænk, at man som udenlandsk virksomhed blot kan hælde alt sit spildevand urenset ud i et fremmed lands hav? Det er jo forunderligt. End ikke skat skal man betale.

Norske tilstande er på vej til en strand nær dig…

14. maj 2017

* Tange Sø koster samfundet mange millioner

– Hvad koster det egentlig samfundet, at Gudenåen ikke for længst er reetableret – at Tange sø stadig eksisterer?

Konklusionen er ikke overraskende: Det vil koste samfundet rigtig mange penge, hvis man fortsat ikke ønsker at reetablere Danmarks mest ikoniske vandløb, Gudenåen, til fordel for bevarelsen af et vandmagasin uden særlige naturkvaliteter – i daglig tale kaldet Tange Sø. Det skriver formanden for Foreningen mod Tange Sø, Lars Vedsø, i en artikel i Altinget.dk:

“Der er mange årsager til, at Tange sø er en økonomisk klods om benet på samfundet. Den første og væsentligste årsag er, at Tange sø forhindrer os i at skabe en udvikling af det rekreative fiskeri ved Gudenåen – det koster os samlet set en mistet turistindtægt på 1,2 milliarder kroner. 

Dernæst er det en meget dyr fornøjelse for lodsejerne langs Gudenåen, at Tange sø stadig eksisterer. Det betyder nemlig, at disse lodsejere mister en del af den ejendomsværdi, der ellers ville kunne realiseres.

Fik man reetableret Gudenåen og genskabt Danmarks måske mest unikke naturområde, ville det for disse lodsejere betyde en mergevinst på samlet set minimum 233 millioner kroner i form af forrentningen af de forøgede ejendomsværdier.

Ud fra velfærdsøkonomisk tænkning er det også muligt at værdisætte de tab, der opstår, fordi vi ikke har mulighed for at vandre, fiske, mountainbike, samle svampe og bær og så videre i det unikke naturområde, der i dag ligger på bunden af Tange sø.

Tange søs monotone 540 hektar vandflade koster simpelthen kassen – mere end i alt godt 143 millioner kroner. Alene disse tre poster beløber sig altså til noget over 1,5 milliarder kroner – et tab, som samfundet faktisk skal betale. Hertil kommer så en række andre omkostninger, som direkte skyldes eksistensen af Tange sø og den manglende reetablering af Gudenåen.

Hvert år udsættes der fisk i Gudenåen – det koster de kommunale kasser omkring 1,2 millioner kroner om året. Disse udsætninger er nødvendige, fordi laksen ikke kan reproducere sig selv – på grund af Tange sø! Tange sø er samtidig ved at ”sande til”. Foreløbige opgørelser tyder på, at det vil koste Silkeborg kommune over 10 millioner kroner at tage hånd om det problem.

Det er samtidig et regelmæssigt genkommende problem, så kommunens borgere kan godt forberede sig til med års mellemrum at skulle til lommerne. Arealerne og Tange sø skal også plejes for kommunale midler, der skal laves målinger af vandkvaliteten, der skal skæres grøde, der skal ydes tilskud til rosport, der skal investeres i nye bygninger, solbåde, kanoer og så videre – og det koster millionbeløb det hele. 

Regner man sammen, hvad Tange sø faktisk koster samfundet, nærmer vi os stærkt 2 milliarder kroner totalt.”

Det konkluderer Lars Vedsø i artiklen. Skræmmende, at denne skamplet på Danmarkskortet ikke forlængst er fjernet.

7. maj 2017

* Børsteorme med bid i

April måned har været meget kold i år – vistnok den koldeste i de sidste tyve år – og den årlige sværmning af børsteorm har derfor været senere end normalt.

Nogle år – efter milde vintre – sker denne sværmning allerede i marts måned. Allerede da forlader ormene deres beskyttende huller i hav- og fjordbund for at søge op i overfladen, hvor de gyder. Men først nu her først i maj skyller årets sværmende orm ind på kysten mange steder. Og havørrederne følger med!

Sværmningen af svømmende børsteorm er den årlige gydning, som styres af månefasen og tidevandet. Den kan du læse meget mere om i denne artikel:

http://ulnits.dk/fluefiskeri/borsteorm-med-bid-i/

7. maj 2017

* Rigtigt Runde Tal

Det website, du netop nu befinder dig på, www.ulnits.dk, gik på nettet i sin første form ultimo 1997. Det blev officielt lanceret den 1. januar 1998 og nærmer sig således hastigt sit 20 års jubilæum.

Der blev ikke sat nye rekorder for det månedlige besøgstal på ulnits.dk i 2016. All time rekorden fra 2015, som lød på 17.360 besøgende i juli måned, holder således stadig. De seneste måneder har dog budt på 15.000+ besøgende, og i tre tilfælde opnåede siden for første gang nogensinde dage med besøgstal på 1.000+. Hvilket jeg selvfølgelig er rigtig glad for.

Jeg har som tidligere nævnt været lidt sent ude med de sociale medier, da jeg bestemt mente, at min hjemmeside måtte være nok. Men tid tilbragt på Facebook, Instagram og til dels også LinkedIn har overbevist mig om, at dér tog jeg vist helt fejl. Det hele spiller sammen, og derfor bruger jeg nu langt mere tid på de sociale medier end tidligere.

Facebook passerede jeg i 2015 de første 1.000 venner, og her i 2017 nærmer jeg mig nu med 4.800+ venner overraskende hurtigt de maksimale 5.000. Det er gået noget langsommere på fotositet Instagram, hvor jeg dog efter post af over 1.000 natur- og fiskefotos snart runder de første 1.300 interesserede følgere.

Ingen af dem er betalte. Det får man ellers regelmæssigt tilbud om på netop Instagram, hvor flere firmaer lever af at skaffe følgere til betalende fotografer. Et fænomen, som givet forklarer de ukendte fotografer, som pludseligt og med relativt få fotos har opnået høje følgertal. Forstå det, hvo som kan. Det var vel billederne, som skulle skaffe følgere – ikke betalte firmaer. Men sådan er jeg nok lidt naiv.

Alle læsere af ulnits.dk, venner på Facebook og følgere på Instagram skal under alle omstændigheder have rigtig mange tak for interessen. Det er dejligt se og mærke opbakning til de sager, jeg føler for og engagerer mig i. Som biolog, miljøforkæmper, naturelsker, lystfisker, forfatter og fotograf.

Mange tusinde tak for det!

7. maj 2017

* Ud med Bæredygtigt Landbrug

Knapt er det nye Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord oprettet, før der opstår ballade om fordelingen af rådets 20 pladser.

Den oprørske landbrugsforening Bæredygtigt Landbrug vil nemlig gerne være med i vandrådet. Men de er ikke blevet inviteret med af de 20 kommuner, der har besluttet, hvordan gruppen skulle sammensættes. Det skriver Dagbladet, Nordvestnyt og Sjællandske.

De 20 kommuner er Lejre, Odsherred, Holbæk, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Dermed er Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord det første vandråd, der har fravalgt Bæredygtigt Landbrug.

Stig Sandholt Andersen er faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug. Han fortæller, at foreningen har 124 medlemmer i området, og de ejer tilsammen over 30.000 hektar jord. Ifølge ham er det helt urimeligt:

– Problemet er det demokratiske i det. Vi har ikke nogen mulighed for at klage over den beslutning. Landmændene og lodsejerne er de eneste, der har penge i klemme, for de skal leve af jorden i området. I stedet har man valgt at tage syv fiskerforeninger med i vandrådet. Fiskerne tænker ikke på samme måde som os, for eksempel i forhold til grødeskæring, siger Stig Sandholt Andersen.

Martin Stokholm (S) er formand for vandrådet og medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, hvor han også er formand for teknik- og miljøudvalget. Han afviser kritikken og forklarer, at kommunerne skal sikre en lige fordeling mellem typer af medlemmer. Desuden var der 29 interesserede til de 20 pladser.

– Jeg synes, de opfører sig som et lille barn, der piber. Kommunerne er blevet enige om, at vandrådet skal se sådan ud. Derfor har vi ikke kunnet finde plads til dem. Så er det rigtig ærgerligt, at de bliver småpige-fornærmet. Men det må de selv finde ud af. Det preller lidt af på mig, siger Martin Stokholm.

Lejre Kommune fungerer som sekretariat for Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord. Rådet blev oprettet i slutningen af april 2017 som et samarbejde mellem de 20 kommuner, der har vandløb ud til de to fjorde.

Vandrådets medlemmer kan rådgive kommunerne i deres arbejde med vandløbene, og samtidig skal kommunerne inddrage rådet i deres vandområdeplaner.

Det var som bekendt Bæredygtigt Landbrug, der forsøgte at skrive landbrugsloven om. Med ministerens førte pen. Det er måske derfor, ingen ønsker at have dem med i vandrådet.

7. maj 2017

* Bæredygtigt Landbrug i dobbeltrolle

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen frikender nu formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, i en sag, hvor han har været beskyldt for inhabilitet, Her har han nemlig godkendt ansøgninger, han selv havde skrevet. Det fortæller Dagbladet Information.

Men to professorer i forvaltningsret er lodret uenige i styrelsens afgørelse. Den ene er professor ved Københavns Universitet Carsten Henrichsen, der er overrasket over afgørelsen:

Det er en noget ejendommelig afgørelse, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er nået frem til her, skriver han i en mail til Information.

Hans kollega Michael Gøtze, der også er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, er enig. Han siger, at styrelsens vurdering i sagen “ikke har stor juridisk troværdighed”.

Kort fortalt drejer sagen sig om, hvorvidt Flemming Fuglede Jørgensen var inhabil, da han i 2014 sad med ved bordet i den såkaldte Promilleafgiftsfond for landbrug. Som medlem af bestyrelsen godkendte han en ansøgning på 1,5 millioner kroner – en ansøgning, som Fuglede vel at mærke selv havde underskrevet i kraft af sin anden rolle som formand for organisationen Bæredygtigt Landbrug, der stod bag ansøgningen.

Professor Carsten Henrichsen vurderer, at det nu er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansvar, at Promilleafgiftsfonden for landbrug ikke har erklæret Flemming Fuglede Jørgensen inhabil. Det er ifølge professoren en afgørelse, der vil kunne kritiseres af ombudsmanden og eventuelt erklæres ugyldig, hvis den skulle komme til prøvelse hos domstolene.

Det vil i givet fald kunne pådrage styrelsen et erstatningsansvar over for den eller dem, der har lidt et tab herved, skriver han.

Den korrekte vurdering af sagen havde efter hans opfattelse været, at styrelsen på én gang måtte fastslå, at fonden var i god tro, da den lod Flemming Fuglede Jørgensen medvirke ved behandlingen af hans egen ansøgning. Men at fondens afgørelse ikke desto mindre var ugyldig på grund af Fugledes inhabilitet i sagen, og at styrelsen “påtager sig det fulde ansvar for de tab, der herved måtte være påført udenforstående”.

7. maj 2017

* Kort om Landbrugspakken

Inden vi glemmer alt om Landbrugspakken, der startede det hele, fjernede de beskyttende randzoner langs åer og søer, tillod mere gødning på markerne, vil fjerne mindre vandløb fra lovbeskyttelse og nu senest tillade forurenende havbrug i Kattegat, så lad os lige tage med DR på et kort tilbageblik:

I februar 2016 februar skrev Berlingske, at flere forskere er uenige med regeringen i, at landbrugs- og miljøpakken kommer til at gavne naturen. De anklager regeringen for “kreativ bogføring” og “misinformation”.

Eksempelvis medtages de senere års opnåede positive miljøeffekter, så regnestykket kommer til at se bedre ud i 2016, når landmændene får lov at bruge mere gylle eller kunstgødning.

Under en teknisk gennemgang af landbrugspakken for de blå partier kommer det frem, at pakken samlet set vil betyde en forringelse for miljøet. Det får rød blok til at kræve samme gennemgang.

De konservative stemte alligevel for Landbrugspakken, men de udtrykte dog deres mistillid til den ansvarlige minister, Eva Kjer Hansen. Det kostede hende ministerposten.

Hun blev erstattet af den nuværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V).

Såvidt DR om forhistorien. Vi må konkludere, at dansk miljø med vestjyske Esben Lunde Larsen ved roret er kommet fra asken i ilden. At vi stadig ikke har set noget til nogen miljøminister, som titlen ellers lader formode. Men at det er Venstres vennernes ven, der her er kommet til roret – og bordet.

Således er det som bekendt ELL’s partifælle, MF Jacob Jensen, som sidder i en lønnet bestyrelsespost for det japansk-ejede Musholm havbrug, der nu ønsker gratis at forurene danske Kattegat for at kunne producere og eksportere ørredrogn til Japan.

For øvrigt uden at betale en krone i firmaskat.

7. maj 2017

 

* “Frankenfish”

Der diskuteres havbrug i de indre danske farvande som aldrig før…

Men fisk er ikke bare fisk, og fiskearter er ikke bare fiskearter. Selv om man måske skulle tro det.

Velkommen i stedet til de genetiske fiskelaboratoriers fagre nye og transgene verden, hvor teknologien bag Monsanto’s genmodificerede afgrøder og RoundUp pesticider bare er så yesteryear.

Velkommen til de nye Frankenfish, som ikke bare er fremelsket via traditionelt avls- og udviklingsarbejde. Men som er designet og fremstillet ved avanceret DNA-manipulation: De transgenetiske fisk.

Kort sagt: Velkommen til AquaBounty’s nye triploide, 3-arters Frankenlaks:

http://ulnits.dk/biologi/frankenfish/

28. april 2017

* “Kompenserende tiltag”

Der har været megen fokus på Venstre-regeringens planlagte nye havbrug i den seneste tid.

Selve opdrættet af regnbueørreder er en velkendt beskæftigelse, som ikke rejser mange tvivlsspørgsmål. Det har været praktiseret i årtier, og vi kender derfor til virkningerne:

Tamfisk undslipper hvert år i tusindvis, når netburene beskadiges. Eskapisterne søger efterfølgende op i vandløbene for at gyde – ofte de samme steder som de lokale hav- og bækørreder.

På samme måde kender vi til det undgåelige foderspild og de ligeledes uundgåelige ekskrementer fra de mange fisk i netburene. Forurening, som desværre ikke kan undgås fra åbne netbure, hvor forureningen straks passerer gennem netmaskerne. For øvrigt sammen med de giftige kemikalier, der bruges til at holde nettene fri for begroning med alger. Og medicinen til sygdomsbehandling.

Langt mere tvivlsom er dyrkningen af muslinger og tang som “kompenserende foranstaltninger” – som aktiviteter, der kan fjerne det kvælstof og fosfor, som fiskeopdrættet uundgåeligt tilfører vandmiljøet.

Man har et enkelt mønsteropdræt af muslinger fra Skive Fjord i Limfjorden. Her hersker der ideelle temperatur- og saltforhold, og her er der rigeligt med næringsstoffer, så muslingerne kan vokse hurtigt.

Problemet er blot, at man ikke har dokumenterede eksempler på effektive og pålidelige muslingeopdræt ude på åbent hav, hvor havbrugene jo planlægges placeret. De værdier, man lægger til grund for den kompenserende rensning, stammer således fra den lukkede Skive Fjord, som på alle måder er forskellig fra de steder, hvor der er brug for nye muslingeopdræt – i det åbne Kattegat.

Dyrkning af tang er hurtigt overstået. Der produceres så lidt og så upålideligt, at det må anses for en komplet urealistisk form for “kompenserende foranstaltning”. Anlæggene skal være så kolossale, at de vil hindre skibsfarten i de indre danske farvande. Muslingefarmene skal ligeledes være så store, at de vil være til gene for trafik på vandet, hvis de skal kunne fjerne kvælstof nok.

28. april 2017

* “Det miljømæssige råderum”

Til en såkaldt eksperthøring hører naturligvis eksperter. Men nu skal de jo heller ikke være alt for meget eksperter, for så går det jo galt. Det oplevede Venstre nemlig, da professor Stiig Markager fra Århus Universitet effektivt underminerede den kreative bogføring i Landbrugspakkens nitratregnskab. Så ham kan de ikke lide i Venstre.

Rød Blok havde ellers til eksperthøringen anbefalet og bedt om netop Stiig Markager, som er en af landets absolut førende forskere inden for marin biologi – dertil internationalt anerkendt på sit fagområde. Og Markager havde allerde sagt ja til at stille op til høringen – som ekspert i netop marin biologi, hvor han har 20 års erfaring.

Men det ville Blå Blok ikke vide af. Efter Landbrugspakkens skibbrud var Stiig Markager kommet i så bad standing, at man ikke ønskede at se ham på Christiansborg. Nogen officiel forklaring herpå har man ikke kunnet eller villet give. I stedet faldt valget på en anden kompetent og anerkendt forsker, nemlig Jens Borum fra afdelingen for Ferskvandsbiologi på Københavns Universitet.

Et interessant valg, idet havbrug jo intet har med ferskvandsbiologi at gøre. Men forskerne har nok ikke stået i kø for at sige sandheden, der nemt kunne bringe også dem i bad standing og koste fremtidige forskningsbevillinger fra – selvsamme regering, der ikke ville vide af Stiig Markager…

Men intet ondt om Jens Borum, der sagde tingene, som de var: At enhver form for opdræt af fisk og skaldyr uundgåeligt medfører en lokal forurening direkte under opdrætsanlægget. En forurening, man ikke kan kompensere for med selv nok så store anlæg til dyrkning af muslinger eller tang. Et slamlag, som ikke kan fjernes, og som ødelægger miljøet lokalt.

Med 117 ud af 119 vandområder, der ikke lever op til målsætningerne, eksisterer der helt enkelt ikke noget “miljømæssigt råderum” til nye havbrug. Det er et råderum, som udelukkende eksisterer i Venstres fantasi. Et råderum, som er opfundet specielt til vennerne i fiskeopdrættet.

28. april 2017

* Juristerne

Ida Auken bad under eksperthøringen om garanti for, at Danmark ikke vil havne i samme situation med de nye havbrug, som tilfældet jo blev med Landbrugspakken: At EU vil underkende dele af lovgivningen med risiko for, at der efterfølgende vil blive rejst sag mod Danmark.

De to jurister, der var blevet bedt om at levere en juridisk vurdering af havbrugssituationen i henhold til EU’s Vandrammedirektivet, kunne desværre ikke møde op. Uvist af hvilken årsag. De fremsendte i stedet en skriftlig udtalelse, hvoraf den mest interessante og relevante del givet var følgende:

Citat:

“I en konkret sag (eller i forbindelse med udpegning af områder) vil det være tilstanden (og miljømålene) i det enkelte område, der er afgørende – og der må foretages en vurdering af, om den øgede belastning i det pågældende område kan medføre en forringelse eller forhindre opnåelse af de fastsatte miljømål. Er det tilfældet, kan projektet som udgangspunkt ikke tillades – uanset om man kan regne sig frem til et samlet miljømæssigt råderum eller ej.” 

Citat slut.

Den korte udgave heraf er, at man ikke kan rense med muslinger inde i Mariager Fjord, hvis forureningen sker ude i åbent Kattegat. Som regeringen ellers havde ønsket, håbet, troet eller i sin vildeste fantasi forestillet sig. Der skal renses op, hvor der forurenes.

Det er nok det bedste, der er kommet ud af “eksperthøringen”.

28. april 2017

* Parasitterne

Anders Koed, som er vicedirektør i DTU Aqua, berettede i sidste del af høringen om faren for havlus i forbindelse med de planlagte havbrug i Kattegat. Han fortalte om de gigantiske problemer, som norske havbrug har med disse “lakselus”, der optræder i milliontal i og omkring lakseopdrættene.

Det er parasitter, der koster millioner af kroner i bekæmpelse og brug af miljøskadelige kemiske midler, som lusene desværre hurtigt bliver resistente overfor. Parasitter, som truer de udtrækkende unglaks på livet, og som allerede har lagt hele havørredbestande øde.

Anders Koed konkluderede, at der med de eksisterende temperaturer og saliniteter i Kattegat er en klar risiko for, at vi kan opleve graverende problemer med havlus også her. Vi har allerede set spredte eksempler på udbrud af havlus i de indre danske farvande, og med nye havbrug vil risikoen for endnu flere udbrud blive overhængende.

Det skal blive spændende at se, om eksperthøringen vil ændre på de forudindtagede meninger, som længe har eksisteret internt i regeringen. Dette ikke mindst hos miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og  hans partifælle Jacob Jensen. Sidstnævnte sidder jo på en lønnet bestyrelsespost i det japansk ejede havbrug Musholm, som er blandt ansøgerne til de planlagte havbrug.

Det kan man da kalde at sætte ræven til at vogte høns…

28. april 2017

* Ny MRSA-rekord i 2016

Antallet af nysmittede danskere med svineindustriens antibiotika-resistente stafylokokker, MRSACC398, satte ny rekord i 2016 – med mindst 1.288 konstaterede smittebærere.

Endvidere var svinesmitten årsag til endnu et dødsfald i 4. kvartal af 2016, hvor blodforgiftning med svine-MRSA dræbte en patient. Dermed er antallet af svine-MRSA dræbte ifølge Statens Serum Institut oppe på syv personer. Opgørelsen er dateret den 7. februar 2017.

Statens Serum Institut har gentagne gange indrømmet, at MRSA-statistikken ikke afspejler smittens spredning i befolkningen, men politisk anvendes statistikken gang på gang til propagandaformål, skriver gylle.dk. Senest har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sågar påstået, at vores initiativer mod MRSA virker, i en udtalelse til landbrugsavisen.dk:

– Husdyr-MRSA er en meget lille del af infektionerne med resistente stafylokokker i Danmark, og det er et udtryk for, at vi er lykkedes med de initiativer, vi har iværksat……

– Hvor mange nysmittede skal vi ned på, før det er en succes? Kigger man bredt på antallet af dødsfald på grund af resistente stafylokokker, så er der kun seks døde siden 2009 som følge af husdyr-MRSA, påstod ministeren. Som om det ikke er seks for mange, selv om tallet nu er oppe på syv???

Hermed bringer Ellen Trane Nørby sig på linje med sine forgængere fra modsat (?) politisk hold, Mette Gjerskov og Dan Jørgensen, begge Socialdemokratiet.

– Vi vasker vore hænder og lukker vore øjne, lyder parolen…

28. april 2017


* B&P kystfluekursus Gl. Avernæs

Endnu få ledige pladser på kystfluekurset den 1.-5. maj 2017

Pris kr. 5.995,-

Prisen inkluderer undervisning i fluekast, fluebinding og praktisk fluefiskeri ved kysten, overnatning på enkeltværelse, morgenmad og kaffe på thermo, frokostbuffet, eftermiddagskaffe med kage samt 2 retters middag og aftenkaffe.

Du kan naturligvis fiske alt det, du orker, under opholdet!

Se udførligt kursusprogram her

Hekla-Travel-Logo


* Skjern Å: Kontrol med guiding

Set i lyset af de spørgsmål, der har rejst sig, den problematik, der er opstået og den polemik, der for tiden pågår omkring kommerciel guiding og virksomhed på foreningsvand, har Lystfiskerforeningen af 1926 valgt at forsøge at skabe en løsning, på vore fiskevande ved Skjern Å, Karup Å og ved Storåen, som vi tror vil tilfredsstille både turistprojekt, guider, lodsejere og lystfiskerforening.

“Pressemeddelelse:

Lystfiskerforeningen af 1926 indfører guidekort og regler for guiding

Lystfiskerforeningen af 1926 har i mange år, som en service for blandt andet nye medlemmer og lystfiskerturister, stillet frivillig og gratis guidning til rådighed. Det vil foreningen forsat gøre i vidt omfang.

Lystfiskerforeningen af 1926, kan dog også, under visse forudsætninger, acceptere kommerciel guiding ved vort fiskevand:

Kommerciel guiding på fiskevand under Lystfiskerforeningen af 1926’s forudsætter, at guiden er tilknyttet og godkendt af Lystfiskerforeningen af 1926, samt i besiddelse af et guidekort der udstedes af Lystfiskerforeningen af 1926.

Guidekortet udstedes af bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 på følgende betingelser:

Guiding kan finde sted, på strækninger hvor foreningen sælger dagkort til deltagerne – eller på medlemsstykker, under forudsætning af at deltagerne er medlem af foreningen.

Bestyrelsen skal før hver guiding eller kursus orienteres om tid, sted samt antal deltagere. Bestyrelsen skal give den endelige tilladelse til arrangementet.

Tilladelse til guiding og kursusvirksomhed gives i tæt samarbejde med lodsejere og eventuelle andre samarbejdspartnere.

Der vil blive taget lokale hensyn i forhold til fiskepresset ved åen – (crowding effekt).

Der vil blive taget hensyn til særlige behov for beskyttelse af vildlaks, havørred og naturen i bestemte områder, lodsejerønsker, adgangsforhold og jagtperioder

Guidekortet vil være pålagt et gebyr.  (Den endelige prisstruktur er endnu ikke fastsat af bestyrelsen)

Det enkelte guide-arrangement vil være pålagt et gebyr. (Den endelige prisstruktur er endnu ikke fastsat af bestyrelsen)

Lystfiskerforeningen af 1926 er en nonprofit-organisation, hvorfor guide- og deltagergebyr fra kommerciel virksomhed ubeskåret vil blive anvendt til vandpleje.

Ansøgning om tilknytning til forening og udstedelse af guidekort skal fremsendes foreningens formand, Tonni Kjær Jensen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926″


* Chatonella igen-igen

Landets kystfiskere oplever i denne tid, at det ellers klare kystvand mange steder er brunt og uklart af alger. Det er Chatonella-algen, som atter er blomstret op. En såkaldt “10/10” alge, der kræver lav temperatur og lav saltholdighed kombineret med rigeligt med kvælstof.

Der spekuleres derfor i, om det mon stadig kan være sidste års store brand og udslip fra Fredericia havn, der spiller ind. Om der mon stadig kan være kvælstof tilbage fra dette udslip. Om det stadig cirkulerer rundt i de indre danske farvande. Svaret blæser i vinden og strømmen, men netto skulle udstrømningen for længst have fjernet det overskydende kvælstof fra de indre danske farvande.

http://ulnits.dk/aktuelt/aktuelt-2-kvartal-2016/#gigantisk-miljoekatastrofe-ved-lillebaelt

Men uanset om dette er tilfældet eller ej, så kommer det ikke til at påvirke Landbrugspakkens allerede stærkt omdiskuterede kvælstofregnskab, at branden i februar sidste år sendte mindst 4.000 tons kvælstof ud i Lillebælt efter kollaps af en gødningsbeholder på havnen.

Det fastslog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen allerede sidste år i et svar til den radikale miljøordfører Ida Auken.

Af ministersvaret fremgik, at mens det samlede kvælstofregnskab, som indgår i Fødevare- og landbrugspakken og i vandområdeplanerne, er baseret på “kontinuerlige og primært diffuse udledninger”, så er der med gødningsulykken tale om “en midlertidig og enkeltstående udledning”.

– Eventuelle påvirkninger af miljøet skal håndteres særskilt, og udledningen giver derfor ikke anledning til at håndtere det samlede kvælstofregnskab for Fødevare- og landbrugspakken, fastslog ministeren.

Med andre ord: De 4.000 tons ekstra udledt kvælstof skal ikke holde landbruget tilbage fra som planlagt at gøde mere end hidtil…

Der er næppe tvivl om, at nye havbrug og mere udledt kvælstof vil øge forekomsten og hyppigheden af Chatonella-blomst. At det vil gøre kystvandet mere uklart oftere og i længere tid. Samt have en negativ virkning på den ønskede fisketurisme ved vore kyster.

Man skal vist være også havbruger selv – med udsigt til en stor og nem indtjening – for at få øje på det “miljømæssige råderum”, som regeringen har opfundet til formålet og vennerne inden for fiskeopdrættet. Vi har allerede iltsvind og fiskedød i Kattegat. Og det vil vi bare få mere af med flere havbrug og mere forurening.

Det er vist kun Venstre og vennerne, som tror, at man både kan blæse og have mel i munden. At man på én og samme tid kan fremme fisketurismen og så svine de samme kystvande til med nye havbrug.

Sådan virker verden ikke, Venstre.

21. april 2017

* – Landbrugspakkens skyld?

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere spekuleret i, at Landbrugspakken var en indirekte årsag til gødningsulykken.

Under overskriften “Var nye gødningsregler skyld i silobrand i Fredericia?” stillede landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lisbeth Ogstrup i april spørgsmålstegn ved, “om den ekstra mængde gødning til landbruget bliver opbevaret forsvarligt.”

DN anbefalede samtidig, at der genindføres reducerede gødningsnormer i området omkring Lillebælt, “så ikke vandmiljøet risikerer at tage endnu mere skade.”

Ida Auken havde også bedt om en redegørelse for “de initiativer, der er taget med henblik på at sikre værdier i Dan Gødning – som ejer den kollapsede gødningstank – til at honorere et eventuelt erstatningskrav som følge af ulykken på Fredericia Havn”.

I svaret oplyste ministeren, at Miljøstyrelsen vurderer, om gødningsulykken skal behandles efter reglerne i miljøskadeloven, sådan som Fredericia Kommune har anbefalet.

Hvis Miljøstyrelsen tilslutter sig kommunens vurdering, “vil kvælstofudledningen fremadrettet blive behandlet efter reglerne i miljøskadeloven,” hedder det i svaret.

– Dan Gødning A/S vil i den forbindelse skulle stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser efter miljøskadeloven, herunder til foretagelse af eventuelle yderligere undersøgelser samt forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger, udtalte ministeren.

Hvad dette så konkret kommer til at betyde, er endnu uklart.

21. april 2017

* Tre små landbrug kom marcherende…

– Hvad sker der, hvis afviklingen af danske heltidslandbrug fortsætter i samme takt som i de seneste 30 år?

I så fald er der kun ét stort landbrug tilbage om seks år!

Den såkaldte strukturudvikling er ved at tage livet af landbrugserhvervet, som vi har kendt det. Som landbrugsøkonomen, seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, siger det til Dagbladet Information:

– Landmændene forgår, men landbrugsproduktionen består.

Andre landbrugsøkonomer taler om erhvervets dødsspiral og om landmændenes trædemølle.

Faktum er følgende: I midten af sidste århundrede var der 200.000 danske landbrug. I 1973 var der 120.000 tilbage, heraf godt 80.000 heltidsbedrifter. I 1993 var antallet af heltidsbedrifter faldet til ca. 30.000 og et årti senere til ca. 20.000. Når 2016 er gået, forventes der at være blot 10.000 heltidsbrug tilbage.

– Der er ikke tegn på, at kurven knækker foreløbig. Der er faktisk tale om en meget lineær udvikling, hvor bedrifterne år for år bliver færre og færre og parallelt hermed større og større, siger Henning Otte Hansen.

– Udviklingen mod færre og færre brug foregår med søvngængeragtig sikkerhed, og det rejser spørgsmålet, hvad det ender med.

– Ender det med ét stort brug, spørger en anden økonom med indsigt i landbrugets strukturudvikling, lektor Mogens Ove Madsen, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Hvis man antager, at udviklingen fremover følger en lineær trend som i tiden efter 1985, så vil der forsvinde næsten tre heltidsbedrifter hver dag, og så vil heltidslandbruget i 2022 teoretisk være koncentreret på én gigantisk bedrift. Det viser en simpel fremskrivning, Information har foretaget på baggrund af historiske data fra Danmarks Statistik.

Mogens Ove Madsen når i en anden lineær fremskrivning frem til, at kun ét fuldtidsbrug om 20 år sidder på al dyrket landbrugsjord i Danmark.

Fremskrivningerne kan baseres på forskellige forudsætninger, men de illustrerer, hvor dramatisk hastigt afviklingen foregår. Hvor det præcis ender, ved ingen.

– Men det ender i hvert fald med noget, som man politisk bliver nødt til at tage stilling til, siger Mogens Ove Madsen.

21. april 2017

* “Asymptotisk mod nul”

– Man siger, at kurven bevæger sig asymptotisk mod nul, men det er overdrevet at sige, at det ender med nul. Der vil altid være et vist antal heltidsbedrifter tilbage, for man må gå ud fra, at stordriftsfordelene på et eller andet tidspunkt vil være udtømt.

Det vurderer landbrugsøkonom, lektor Alex Dubgaard, Sektion for Miljø og Naturressourcer på Københavns Universitet.

– Gennemsnitslandmændene er i en dødsspiral og har været det hele tiden, siger en anden landbrugsøkonom, Jan Holm Ingemann fra Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

– Man kan ikke helt bruge linealen til at forudsige udviklingen, men det er rigtigt, at kurven gradvist bevæger sig nærmere nul. Fortsætter den nuværende strategi og politik, vil vi om et par årtier have pænt under 1.000 landbrug, mener Jan Holm Ingemann.

– På sigt vil kurven flade ud, vurderer Henning Otte Hansen da også over for Dagbladet Information.

– Foreløbig er der dog ikke tegn på, at man har nået en sådan overgrænse for størrelsen af landbrug, at der begynder at opstå direkte stordriftsmæssige ulemper. De teknologiske drivkræfter forudsætter fortsat stadig større ejendomme, for at man kan producere med lavest mulige omkostninger.

Som Mogens Ove Madsen anfører: – Man køber ikke en dyr malkerobot til 20 køer.

Henning Otte Hansen mener, at disse drivkræfter i form af nye maskiner og ny teknologi er betydeligt mere bestemmende for strukturudviklingen end de økonomiske og politiske rammevilkår.

Han kalder fremtidens danske landbrug for “big business”, forstået som et erhverv bestående af meget store spillere: Landbrugsvirksomheder, der bliver større, mere industrialiserede, mere specialiserede og stadig mere forretningsorienterede:

– Allerede i dag har vi næsten en 80:20-regel, hvor de 20 pct. største bedrifter står for 80 pct. af landbrugsproduktionen.

21. april 2017

* Tørre tal, der tæller

Hvor en gennemsnitsbedrift midt i sidste århundrede var på 15 hektar, var den vokset til 30 hektar i begyndelsen af 1970’erne. Herfra er den vokset videre til 160 hektar, som er den nuværende gennemsnitsstørrelse for et heltidsbrug.

Landbrugsøkonom Henning Otte Hansen, som arbejder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, forventer over for Dagbladet Information en knap fordobling af dette gennemsnitsareal til 300 hektar i 2030.

Allerede i dag er de største danske landbrug dog 10 gange så store, over 3.000 hektar. Det svarer til godt 4.000 gange Parkens areal i København.

Antallet af svin og køer på gennemsnitsbedrifterne er tilsvarende gået op. Hvor der i 1950’erne på en typisk gård var en alsidig sammensætning med ca. 15 køer og 16 svin foruden høns, heste og planteavl, så er brugene nu stærkt specialiserede med 3.400 svin som gennemsnit for landets svinebedrifter og 165 køer pr. malkekvægbesætning.

Ifølge Henning Otte Hansens fremskrivninger har udviklingen retning mod 10.000 svin i en gennemsnitlig svinebedrift og 400 køer i en malkekobedrift i 2030.

Samtidig producerer den enkelte gris i dag 50 pct. flere pattegrise om året og den enkelte malkeko 50 pct. mere mælk, end den gjorde for tre årtier siden. Kun tre pct. af bedrifterne har i dag en alsidig produktion med både svin og køer.

Jens Hansen havde skam en bondegård. Engang. Det har han ikke længere. Han har fået sig en dyrefabrik. Eller er blevet jobsøgende.

21. april 2017

*


Storå: Nej tak til guiding

“Pressemeddelelse:

Efter henvendelser fra såvel lodsejere som foreningsmedlemmer har Holstebro og Omegns Fiskeriforening med omgående virkning besluttet, at der ikke tillades kommerciel guidning, hvor foreningen disponerer over fiskeretten.

Baggrund:

Flere kommercielle aktører bekendtgør, at de udfører guidning ved Storå, hvor fiskeriforeningen har dispositionsretten.

Det støder såvel lodsejere som foreningsmedlemmer, at den støtte, de har givet foreningen i forbindelse med genrejsningen af åen som et laksevand, skal kommercialiseres, og de har derfor opponeret mod dette.

Det er naturligvis vitalt for foreningen, at forholdet til lodsejerne er det bedst mulige.

Foreningen bryster sig af, at have en særlig ”Storå-ånd”, hvor medlemmerne gerne viser nye lystfiskere til rette ved åen.

Det sker typisk ved et tilfældigt møde, hvor man får sig en god snak.

I bestyrelsen er vi ofte blevet kontaktet af nye lystfiskere ved åen, der har ønsket at kvittere for den fine modtagelse, de synes, de har fået.

Den ånd vil vi gerne bevare og styrke.

Med venlig hilsen

Gunnar H. Pedersen

Holstebro og Omegns Fiskeriforening”


* Citat fra den jyske hede

“Hvis du gerne vil have fokus væk fra miljøet, skal du blot lave et turist-projekt, der giver økonomisk gevinst på kort sigt.”

Sagt af lystfisker og rugekassemester af Guds nåde, Lars “Lasse” Mikaelsen, Karup.

Ikke et ord om landbrugsminister Esben Lunde Larsens pludselige interesse for lystfiskeri…

Men netop i dag er ELL ude ved Svend Aukens genslyngede Skjern Å for om muligt at fiske lidt Påske-popularitet…

PS: Det har kostet 280 millioner kroner at få Skjern Å tilbage på sporet – tilbage i de gamle slyngninger. Trods hård lokal modstand fra – Venstre.

16. april 2017

* Vejle Å: Nej tak til guiding

I sit referat fra seneste strategimøde med fødevareminister Esben Lunde Larsen i Maribo skriver Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) følgende:

“Det er samtidig vigtigt, at de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger indgår som helt centrale aktører, når man lokalt og regionalt arbejder med udvikling af lystfiskerturisme.”

Det havde man vist lige glemt at gøre her. Pudsigt nok var netop Vejle Sportsfiskerforening den første til at forbyde kommerciel guiding på foreningens vand. Pudsigt, idet Vejle Å løber ret for fødderne af Sportsfiskeriets Hus, hvor DSF har til huse.

I vedtægterne for Vejle Sportsfiskerforening står der nemlig følgende:

“Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende, er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement.”

Noget kunne tyde på, at DSF ikke er i så god kontakt med sine egne medlemsforeninger, som man nok burde være, inden man går ud og lover medlemmernes fiskevand væk til Esben Lunde Larsen.

Et af problemerne er jo lodsejerne. Når de ser, at deres lejere bringer betalende gæster med til åen, så vil lodsejerne naturligvis også have del i kagen. Og det kan de kun få ved at hæve prisen på fiskelejen. Og hvem er der lige til at betale det?

Foreningernes menige medlemmer. Dem, der ikke tjener penge på at guide gæstende fiskere. Og ingen andre. Med mindre man da indfører specielle guide-afgifter.

Sværere er det ikke at forstå.

14. april 2017

* Svejstrup Bæk går på Facebook

Denne side er dedikeret til den lille Svejstrup Bæk, der udmunder i den store Gudenå nær Randers Naturcenter.

I en tid, hvor de fleste større vandløb er reguleret og oprenset så hårdt, at de oprindelige gydemuligheder i regelen er borte, dér brillierer de små vandløb med deres mange gydepladser.

Et sådant vandløb er den fine lille Svejstrup Bæk. I denne gruppe beskæftiger vi os med, hvordan man bedst muligt kan bringe denne naturperle tilbage til dens oprindelige potentiale som producent af vilde ørreder.

Potentialet er der stadig. Allerede i dag kan man således opleve ørrederne gyde i bækken sidst eller først på året. Og gøre det i fornemt selskab af vandstær, isfugl og odder.

Så vel mødt ved Svejstrup Bæk!

Klik ind, Synes om, Del og følg arbejdet med at give fisk, dyr og planter bedre levebetingelser i den dejlige Svejstrup Bæk:

https://facebook.com/svejstrupbaek/

14. april 2017

* – Hvor mange fisk kunne vi have fået?

Hvor megen fiskepleje og hvor meget vandmiljø kunne man have fået for de 1,725 millioner kroner, som turismenetværket Fishing Zealand hvert år bruger til konsulenthonorarer, erhvervsklyngekoordinator, presseture, street fishing og anden markedsføring?

Det korte svar er 522.700 stykker udvandringsklare ørredsmolt. Mange flere, end de hvert år udsætter på Fyn. Eller 17 km nyrestaurerede gydevandløb. Eller en hvilken som helst kombination heraf. Hvert år.

Det lange svar kan du læse på Sportsfiskeakademiet.dk, som sammen med Dansk Videncenter for Sportsfiskeri har regnet på tallene.

Artig påskelæsning i en tid, hvor fødevareminister Esben Lunde Larsen har travlt med at gøre dansk lystfiskeri til en turistindustri:

http://sportsfiskeakademiet.dk/FZ_Regnestykket.html

Hvis du hellere vil læse samme artikel her på denne side:

http://ulnits.dk/biologi/fra-fiskepleje-til-fisketurisme/

14. april 2017

* 1,5 km ulovligt garn ved Reersø

Fiskeridirektorat Østs afdeling i Ringsted konstaterede for nylig, at der blev drevet et omfattende ulovligt garnfiskeri i Musholm Bugten ved Reersø. Under “kontrolforretningen”, som det professionelt hedder, blev der taget 16 stk. nedgarn i bevaring – med en længde i alt på cirka 1.500 meter. Det skriver sn.dk.

De to stræk, som gav henholdsvis 6 og 10 ulovligt satte garn, var afmærket forkert. Det første diskret med en lille rød kugle – det andet stræk med en blå dunk og et hvidt flamingoflåd.

– Garnene, der stod cirka 700 meter fra land, var uden identifikation. Vi formoder, at der er tale om »tyvfiskeri«, hvor fisken skulle omsættes mod vederlag. I garnene var der bandt andet rødspætter, pighvarrer og tunger, oplyser Henrik Nielsen, der er vicefiskeriinspektør i Regional Kontrol.

Det er overvejende sandsynligt, at der er tale om en fisker, der ikke er erhvervsfisker. Som erhvervsfisker ville man lovligt kunne have fisket med garnene, der var uden de lovbefalede mærker.

14. april 2017

* Kemisk udrensning af søer

Jeg har læst Marcus Krags store artikel om Esben Lunde Larsens påtænkte biomanipulation af – indtil videre – 24 stærkt forurenede danske søer. Det er i seneste nummer af Fisk & Fri, og det er stærkt foruroligende læsning.

At tænke sig: Vor miljøminister vil kemisk rense et antal danske søer, som land og by gennem årene har fyldt med næringssalte fra drænvand og spildevand. Tonsvis af ætsende aluminiumklorid skal kemisk fælde overskydende næringssalte – blot for kunstigt skabe klarere vand, så vi kan leve op til kravene fra EU. Skræmmende planer, som alle miljøbevidste lystfiskere må tage stærkt afstand fra.

Danmarks Sportsfiskerforbund, som i 1973 fik indsigelsesret i miljøsager, har desværre intet at indvende mod Esben Lunde Larsens påtænkte brug af biomanipulation og aluminiumklorid. Men så organiserer DSF jo også primært å-fiskere. Ikke sø-fiskere.

Vil man forstå problemstillingen bag, kan man læse artiklen i det seneste nummer af Fisk & Fri. Her kan man også læse Jens Bursells leder om samme emne. Endelig kan man læse de følgende to artikler, hvis man er interesseret i øget baggrundsviden:

http://ulnits.dk/biologi/biomanipulation-soerestaurering/

http://ulnits.dk/biologi/bio-manipulation-soerestaurering-2/

7. april 2017

* Lykke-Lars og Kvote-Kongen

Regeringens uvilje mod et opgør med fiskeriets såkaldte kvotekonger har bragt miljø- og fødevareminister Esben Lunde (V) ud i et stormvejr. Både Dansk Folkeparti og Rød Blok beskylder ham for at lyve for Folketinget.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at statsminister Lars Løkke Rasmussen er særdeles tæt på en af Vestkystens “kvotekonger” – en magtfuld og kapitalstærk fiskeskipper – som har indsamlet og doneret 809.000 kroner til Venstre-formandens fond.

Skibsreder og storfisker John-Anker Hametner Larsen oplyser, at han har otte store fisketrawlere – og ifølge TV Midtvest ejer han en række ejendomme i Thyborøn-området og købte i perioden 2015-2016 fiskekvoter for 110 millioner kroner.

Siden 2014 har John-Anker Hametner Larsen afholdt et årligt torskegilde i Thyborøn med det formål at indsamle penge til Løkkes fond, hvor statsministerens hustru, Sólrun, efter folketingsvalget blev formand. Alene ved årets torskegilde i januar kunne Thyborøns fiskematador overrække 362.000 kroner til Sólrun Løkke, skriver Fiskerbladet.

Til arrangementet var hele tre toppolitikere fra Venstre til stede: Statsminister Lars Løkke, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og det lokale folketingsmedlem Thomas Danielsen. Mere om sidstnævnte senere.

John-Anker Hametner Larsen har siden 2012 aktivt og personligt forsøgt at påvirke Lars Løkke og Venstres fiskeri- og kvotepolitik. I 2014 arrangerede han for første gang det såkaldte torskegilde for Lars Løkke på havnen i Thyborøn.

Ved mindst én lejlighed har Lars Løkke personligt modtaget en check, udstedt til Løkkefonden, fra det store danske skibsmæglerfirma Atlantic Shipping, der netop er specialister i handel med større fiskeskibe og fiskekvoter.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra statsministeren, der opholder sig i USA, via hans særlige rådgiver.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, fastslog onsdag over for Ekstra Bladet, at fødevareminister Esben Lunde har løjet ham lige op i ansigtet, når de har drøftet mulighederne for et opgør med kvotekongerne.

Fiskeriordføreren kender udmærket kvotekongen John-Anker Hametner fra Thyborøn, forklarer han.

– Han har været inde på min Facebook-profil og kritisere mig for det her. I stærke vendinger. Så jeg har faktisk været nødt til at blokere ham. Han skrev, at når jeg kommer til generalforsamling på Hanstholm Havn, så ville jeg nok blive smidt ud af byen. Noget i stil med, at jeg nok ikke ville nå bygrænsen, siger Ib Poulsen.

– Hvad siger du til, at John-Anker Hametner har indsamlet 809.000 kroner ind til Løkkes fond og dermed fået eksklusiv adgang til Venstres top?

– Det er godt, at man kan samle så mange penge ind til så godt et formål. Man kan så samtidig håbe, at det ikke influerer på de beslutninger, man træffer politisk, at man er tæt på nogle dele af erhvervslivet. Jeg håber, at man kan adskille de gode formål og så politikken, siger Ib Poulsen.

7. april 2017

* Lunde Larsen og Kvote-Løgnene

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde (V) har talt usandt for Folketinget, ifølge Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Det fremgår af et samrådsspørgsmål, som er blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside.

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor han har talt usandt og tilbageholdt vigtige oplysninger for Folketinget i sagen om stramning af reglerne i relation til kvotekoncentration (kvotekonger)’, skriver DF’s og rød bloks medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget i samrådsspørgsmålet.

Kvotekonger er få magtfulde og velhavende fiskere, som sidder på meget store fiskekvoter og dermed en i uforholdsmæssig stor del af fiskeriet. Dermed får få fiskere nærmest monopol, mens mindre fiskeskippere må opgive deres erhverv.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen – og et flertal i Miljø- og Fødevareudvalget – har gang på gang efterspurgt muligheder for at stramme op i forhold til de såkaldte kvotekonger, som ifølge Ib Poulsen benytter sig af “stråmænd” og “konefinter” til at kontrollere fiskekvoterne.

Men Esben Lunde har afvist, at man kunne gøre andet end at bede kvotekongerne om at udfylde nogle tro- og love-erklæringer om, at de ikke har reel kontrol over fiskeriet af de kvoter, som de kautionerer økonomisk for.

Nu viser dokumenter, som Berlingske har fået indsigt i, at embedsmændene har rådet til det stik modsatte – nemlig at der ikke ville være positive virkninger ved indgrebet…

7. april 2017

* Kvote-Konger og deres Koner

Seks partier i Folketinget anklager nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at have løjet for dem i en sag om fiskekvoter.

De seneste år er danske fiskekvoter endt på få hænder – hos de såkaldte kvotekonger. De næsten monopollignende tilstande har haft den konsekvens, at flere fiskere er blevet nødt til at forlade erhvervet, og havne er lukket, skriver Berlingske.

I december 2016 vedtog et politisk flertal uden om ministeren en ny fiskeripakke, der blandt andet skulle gøre op med kvote-koncentration.

Det var i forbindelse med disse forhandlinger, at miljø- og fødevareministeren – ifølge Dansk Folkeparti og rød blok – ikke informerede korrekt om mulighederne for at stramme kvote-reglerne. Og det på trods af gentagne forespørgsler fra flere partier:

Et politisk flertal udenom regeringen havde i den sammenhæng flere gange bedt miljø- og fødevareministeren om tiltag mod kvotekongerne.

Ministerens svar har været ét enkelt forslag om en såkaldt tro-og-love erklæring, hvor fiskeriets kvotekonger alene skal erklære, at de ikke omgår reglerne. At de ikke lader deres koner købe kvoter, som deres mænd efterfølgende kan bruge. På et tidspunkt er flere Kvote-Konger blevet så store, at de har truet deres banker med at flytte, hvis selvsamme banker yder lån til konkurrerende fiskere. Ren mafia, altså.

Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen er kommet i besiddelse af et dokument fra december 2015 udarbejdet af det der i dag hedder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet. I kataloget opridses der 16 konkrete forslag til et opgør med kvotekoncentrationen.

Ib Poulsen siger, at han flere gange har efterspurgt tiltag som dem, der findes i kataloget:

– Jeg mener helt bestemt, at ministeren har løjet over for mig i denne her sag. Jeg har spurgt direkte til de her ting. Og jeg har fået et direkte svar om at det kan man ikke levere på.

Ministeren selv afviser, at han skal have talt usandt:

– Jeg forstår ikke, hvis partierne skulle opleve, at jeg taler usandt. Jeg er ikke blevet forelagt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens idékatalog med 16 idéer. Jeg er meget villig til at drøfte løsningerne med partierne bag fiskeripakken, siger han nu til Berlingske.

– Det er en alvorlig sag for Esben Lunde Larsen, vurderer politisk kommentator Hans Engell over for TV2 Nyhederne:

– Jeg kan ikke huske, hvornår et flertal af partier i Folketinget direkte har påstået, at en minister lyver. Normalt så udløser beskyldninger mod en minister om at lyve det røde kort. Dermed bliver det samråd, der kommer i Folketinget på fredag ganske vigtigt, siger han og fortsætter:

– Men sagen er også alvorlig, fordi den handler om hele samarbejdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Nu har det bevæget sig fra krise til krise. Først var det Thyra Frank, så var det Ole Birk Olesen og nu er det Esben Lunde.

Hans Engell forudser en hidsig debat mellem ministeren og folketingsflertallet til samrådet på fredag:

– Det, der bliver det helt afgørende i denne her sag, det er om Esben Lunde kan dokumentere eller sandsynliggøre, at han ikke har haft kendskab til, at der lå en liste af forslag fra hans system. 

– Hvis det pludselig kommer frem, at ministeren har haft det kendskab, så vil sagen gå helt op i det røde felt, mener Hans Engell.

7. april 2017

* MRSA-fri økogrise inficeres på slagterierne

Der kan være god grund til at kigge slagterierne efter i sømmene, mener overlæge Hans Jørn Kolmos. Han fremhæver, at MRSA ikke sidder i kødet, når grisene kommer ind til slagterier, men derimod på huden og i snuden.

Samtidig er kun seks procent af de økologiske grise ifølge den seneste kortlægning inficeret med MRSA. Fødevarestyrelsens undersøgelse af supermarkedernes kølediske viser derimod, at det gælder 32 procent kødet fra økologiske svin.

– Slagterierne er ikke særlig gode til at fjerne bakterierne. Tværtimod ser det ud til, at de bliver spredt i slagteprocessen, siger Hans Jørn Kolmos.

– Svinene smitter desværre hinanden hele vejen til slagtning, siger han.

Landbrugsorganisationen er desværre ikke spor bekymret over, at der er MRSA-bakterier i hver anden pakke med svinekød:

– Vi var helst foruden, men det er vigtigt at fastholde, at det ikke er et fødevaresikkerhedsproblem, understreger Jan Dahl.

Han afviser derfor også, at det er nødvendigt at gribe ind på slagterierne og sikre svinekød uden MRSA i kølediskene.

– Men vi er altid bekymrede, hvis det giver dansk kød et dårligt ry.

At det danske kød i Fødevarestyrelsen har højere forekomst af MRSA end det udenlandske, ser han som et udtryk for, at det er vanskeligt at sammenligne.

– Det kræver, at man udtager fuldstændigt standardiserede koteletter fra Danmark og Tyskland, eksemplificerer han og henviser til udenlandske undersøgelser, der viser lige så højt indhold af MRSA i kød.

Da Ingeniøren beder om at få dem tilsendt, bakker han dog ud på det udsagn. Det viser sig nemlig, at de pågældende undersøgelserne er gennemført, før svine-MRSA blev et udbredt problem.

7. april 2017

* Godtfolk og GPS

Retten i Helsingør har taget hul på en ny serie sager om ulovligt fiskeri i Kattegats zone 3. Det er det område, som ligger cirka tre sømil nord for Gilleleje, og hvor det i henhold til en beslutning truffet af den danske og den svenske regering i 2009 har været forbudt at fiske. Det skriver sn.dk, som citerer Frederiksborg Amts Avis.

Der blev i 2012 rejst anklage mod i alt 10 fiskeskippere, som lander deres fangster i Gilleleje Havn. Nogle af dem kom i søgelyset på grund af en aktion foranstaltet af miljøorganisationen Greenpeace, som placerede GPS-sendere på deres både. Andre kom i søgelyset, fordi deres fartøjer er over 15 meter lange og derfor har pligt til at føre elektronisk logbog – til at lade sig GPS-overvåge af fiskeriinspektoratet.

Nogle af sagerne blev appelleret til landsretten. De sager, der ikke nåede at blive berammet ved byretten inden landsrettens behandling, har siden ventet på at komme for byretten.

Den tiltalte fiskeskipper anklages for at have været inde i område 3 ni gange i løbet af 2010. Han tiltales også for ikke at have sin elektroniske logbog aktiveret ved et tilfælde i 2011.

Mandag indledes sagen mod en anden fiskeskipper. Anklagerne mod ham adskiller sig væsentligt fra alle de andre sager. De forhold, som han tiltales for, er alle begået flere år efter, at Greenpeace fik sat fokus på fiskeriet i zone 3, samt efter, at de første sager var færdigbehandlet i byretten.

Denne fisker tiltales for at have været på i alt tre fangstrejser ind i det forbudte område i sommeren 2013 samt en enkelt gang i maj 2014. Fiskeriinspektoratet har rejst sagen på baggrund af de signaler, som GPS-senderen på fiskerens kutter sender til inspektoratet. Han tiltales også for ikke at have aktiveret sin elektroniske logbog på i alt fire fiskedage i juli 2013 samt for at have fisket med trawl i samme område i september 2013.

At benytte trawl betragtes som en skærpende omstændighed, oplyser anklageren Rikke Hald, som har opgjort konfiskationskravet til 95.834 kroner. Dommene afsiges senere.

– Der vil senere komme andre sager for retten om fiskeri i zone 3. Der er dels sager, der var klar til at blive ført i 2012, og der er sager, der vedrører fiskeri efter den periode, siger Rikke Hald.

7. april 2017