Aktuelt 3. kvartal 2011

* Danmark stævnet af EU-Kommissionen

Det er ingen nyhed længere, men alligevel værd at nævne – blot for god ordens skyld:

EU-Kommissionen har nu stævnet Danmark for ikke at leve op til Vandrammedirektivet. Danmark har ikke overholdt direktivets artikel 13 og 15, der siger, at medlemslandene skulle have udarbejdet vandplanerne inden 22. december 2009 og senest 22. marts 2010 have sendt de endelige vandområdeplaner til Kommissionen.

EU’s miljøkommissær Janez Potoznik varslede i april, at Kommissionen ville stævne Danmark for ikke at leve op til tidsfristerne i Vandrammedirektivet. Den 7. juli modtog Miljøministeriet så den officielle stævning. En stolt dag for Danmark. Regeringen skulle inden 17. september svare på stævningen, men straks gik embedsmænd fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Miljøministeriet i gang med at nedsætte en procesdelegation, som skal forberede den kommende retssag.

De danske vandplaner var som bekendt i høring i foråret, men er endnu ikke vedtaget. Den afgåede regering stilede mod at vedtage vandplanerne i løbet af efteråret. Lykkes det at få vandplanerne færdige, bliver det næste store spørgsmål, om regeringen vandplaner kan leve op til EU’s  målsætninger og miljømål.

Naturbeskyttelse.dk vurderer, at det langtfra er sikkert, at EU vil acceptere regeringens reducerede målsætninger fra 19.000 tons til 9.000 tons kvælstof. Ikke mindst set i lyset af, at Miljøministeriet og landets miljøcentre i 2009 lavede en indledende basisberegning, som nåede frem til et reduktionsbehov på godt 30.000 ton.

Yderligere er det betænkeligt, at de 8.000 tons faktisk er et efterslæb fra Vandmiljøplan III. Denne plan slog blandt andet fejl, fordi landbruget ikke frivilligt etablerede randzoner. Et lidt groft regnestykke viser altså, at regeringen stort set kun vil reducere kvælstoftabet med det, der allerede skulle have været reduceret i Vandmiljøplan III fra 2004.

Det er sådanne forhold, der har skubbet Danmark så langt ned på listen over miljøvenlige nationer, at vi nu deler plads med gamle kommunistlande som Albanien. Pinligt. 

Og så lige os, der i 1973 indførte verdens første miljøbeskyttelseslov. Med bondepartiet Venstre ved roret er det efterfølgende gået lukt ned i gylletanken…

26. september 2011

Steen Ulnits

* DN: 200.000 hektar jord bør tages ud af drift

Op mod 200.000 hektar lavt ligggende arealer bør tages ud af drift og i stedet bruges til at opfange store mængder regn som i år og deraf følgende stigende grundvand. Det mener Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening (DN).

“For hver enkelt landmand, der er ramt, er dette en katastrofe, og heller ikke naturen vinder på oversvømmede kornmarker. Men den våde vejrtype er kommet for at blive, og derfor peger vi på, at lavtliggende jorder, der typisk rammes af oversvømmelser, skal tages permanent ud af landbrugsdriften,” siger hun.

Ifølge foreningens forslag skal landmanden betales for at opgive dyrkningen. Ordningen vil samtidig give naturen et tiltrængt løft, mener DN. Foreningens analyse viser, at der skal op mod 200.000 hektar af de lavliggende jorder ud af drift.

Foreningen peger på, at klimaændringerne betyder mere regn på kortere tid i sommerhalvåret, som giver havstigning, der også medfører en grundvandsstigning. For det andet dyrker landbruget ifølge foreningen mange lavbundsarealer, som aldrig har været dyrkningssikre.

“Mange af de lavninger, som ligger på de højere liggende jorde, og som tidligere magasinerede vandet til det kunne løbe bort, er efterhånden drænet bort for at give plads til store redskaber og intensiv dyrkning. Derfor står vi nu med problem, at der mangler plads til vandet i landskabet,” forklarer Henning Mørk Jørgensen, vand- og miljøpolitisk medarbejder i foreningen.

Foreningen advarer mod, at man begynder at grave vandløbene større, da det ikke løser problemerne med den ekstreme nedbør, der følger af et vådere klima, og desuden vil oprensning være i strid med Vandrammedirektivet.

“Der skal langsigtede og holdbare løsninger til, og man skal sætte ind, hvor skatteborgerne får mest for pengene. Ved at tage disse lavtliggende jorder ud vil mange af problemer, vi ser på grund af oversvømmelser i dag, vil forsvinde. Det vil desuden gavne miljøet, fordi de uopdyrkede arealer vil optage kvælstofoverskud fra de dyrkede jorde, og det vil give naturen mere plads og sammenhæng,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Dansk landbrug ligger, som det selv har redt. Efter braklægningsordningens ophør skulle det hele med djævelens vold og magt pløjes op og dyrkes igen. De bliver aldrig klogere.

26. september 2011

Steen Ulnits

* Guldborgsund giver grønt lys til grødeskæring

Guldborgsund Kommune kan ikke nå at reagere på alle henvendelser om oversvømmelser og har derfor givet landmænd lov til selv at skære grøde. Det kan nemlig tage flere dage, før kommunen selv når rundt til alle.

Dog skal landmændene være opmærksomme på, at det ikke betyder, at der må graves store huller, fjernes vandløbsbund eller ødelægges brinker. Man skal også sikre, at vandet kan flyde frit hele vejen til udløbet og ikke bare sendes til naboerne længere nedstrøms. Dette gøres bedst ved sammen med naboer langs vandløbet at undersøge, hvor der er grøde, som stopper vandet, og derefter starte nedstrøms med at fjerne denne grøde.

Dansk Landbrug Sydhavsøerne opfordrer til, at man tager billeder af oversvømmelserne, til brug ved eventuelle erstatningssager. Som der sagtens kan komme nogle stykker af.

At sætte landmændene til selv at skære grøde er jo som at sætte ræven til at vogte høns. Jævnfør notits længere nede på denne side om en rationel nordsjællandsk landmand, der valgte at grave hele åen op…

19. september 2011

Steen Ulnits

* Max 2,2 millioner kroner i årlig EU-støtte….

…per landbrug, naturligvis! EU’s største landbrug har udsigt til at få markant mindre i støtte, hvis man følger et forslag fra EU-Kommissionen, der ventes fremlagt senere på året. Det skriver Berlingske Tidende.

Kommissionen er i gang med en større reform af landbrugsstøtten og vil begrænse subsidierne til EU’s landmænd til maksimalt 300.000 euro (2,2 mio. kr.) om året fra 2014. Per landbrug, naturligvis.

Og det er jo ikke meget at få ind på kontoen, når man nu er vænnet til flere millioner i tilskud hvert år – før man overhovedet har kørt sin tonstunge 4-hjulstrukne traktor ud på de drænede, overgødede og giftsprøjtede marker…

Dette ikke kun for at spare penge, men også for at gøre støtten mere folkeligt accepteret og for at gøre op med det indtryk, at landbrugsstøtten primært gavner store landbrugskoncerner. Hvilket de jo længe har gjort. 

Forslaget ventes dog at støde på stor modstand fra en række regeringer, specielt Frankrig, der er EU’s største modtager af landbrugsstøtte, skriver Financial Times.
Et lignende forslag blev således væltet i 2007.

Kommissionen forventer at spare over 2,5 mia. euro (18,5 mia. kr.) på ændringerne i landbrugsstøtten, der samlet koster 55 mia. euro (410 mia. kr.) om året.

19. september 2011

Steen Ulnits

* Masseudryddelse i havene truer

Mennesket har styret verdenshavene mod en biologisk katastrofe af hidtil uset omfang, skriver den engelsk avis The Guardian og citerer en ny undersøgelse fra International Programme on the State of the Ocean (IPSO). 

– Masseudryddelse er nu uundgåelig, lyder undersøgelsens dystre konklusion. – Resultaterne er chokerende. Når vi set på de samlede effekter af, hvad mennesket gør ved havene, viste udfaldet sig at værre langt værre, end nogen af os havde troet, siger Alex Rogers, forskningsdirektør bag undersøgelsen, til The Guardian.

Det er nødvendigt omgående at få nedbragt det globale CO2-udslip svarende til de mest ambitiøse mål, siger IPSO. Desværre vil det ikke engang forhindre, at verdenshavene bliver alvorligt ramt af klimaforandringer midt i dette århundrede, lyder budskabet.

Blandt de hovedskyldige for havenes kritiske tilstand nævnes overfiskeri, forurening, gødning fra landbruget, forsuring af havene som følge af det voksende globale CO2-udslip. De heraf følgende temperaturstigninger er desuden med til at ødelægge havenes koralrev.

Ifølge ekspertpanelet bag undersøgelsen har de udfordringer, verdenshavene står over for, tidligere i Jordens historie skabt masseudryddelser af andre dyrearter.

– Det er en yderst alvorlig situation. Vi står over for konsekvenser for menneskeheden, der vil få betydning i vores levetid, vores børns og fremtidige generationer, siger Oxford-professor Alex Rogers til The Guardian.

FN’s forsøg på at redde verdenshavene er ifølge undersøgelsens forfattere mislykkedes totalt. Fisk, hajer og hvaler er i overhængende fare for at uddø. Og det med en fart, ingen tidligere har forudset.

19. september 2011

Steen Ulnits

* Cuba, Castro og koraller

25% af verdens koralrev er forsvundet de sidste 50 år. Global opvarmning og udledning af næringsstoffer fra primært landbruget er blandt de sandsynlige årsager. 

Enter Castro’s kommunistiske Cuba. Her har man på det seneste konstateret, at flere truede koraller – ikke mindst den smukke og vidt forgrenede hjortetakkoral – nu viser fremgang. Forskere og miljøfolk er selvsagt begejstrede.

Og hvad er så årsagen hertil? Videnskaben har ikke noget sikkert bud, men interessen samler sig om det lavteknologiske og økologiske landbrug, som Cuba har været henvist til under kommunismens trange økonomiske kår.

Her bruges minimalt med gødning og giftstoffer, som siden ville være endt i havmiljøet. Men altså ikke på Cuba, hvor Castro og kommunismen har holdt den økonomiske udvikling – og forureningen tilbage. Så mere magt til storebror Fidel og lillebror Raoul!

9. september 2011

Steen Ulnits

* Great Barrier Reef truet af pesticider

Ifølge en ny rapport, som den australske regering har stået bag, er vandkvaliteten omkring det flere hundrede kilometer lange koralrev nu så ringe, at det kan gå hen og ødelægge de unikke koraller.

Det unikke Great Barrier Reef, der ligger ud for den australske østkyst, er nu også truet af pesticider fra landbruget. Helt op til 60 km ude på revet er der fundet koncentrationer af pesticider, som er dræbende for korallerne.

Rapporten fremhæver blandt andet, at 12 pct. af de landmænd, der bor på østkysten, ikke overholder de givende retningslinjer på området, og regeringen opfordrer nu landmændene til at være mere påpasselige med de kemikalier, som de benytter sig af.

De australske landmænd har dog ikke taget imod rapporten med kyshånd, og flere påpeger ifølge BBC, at rapporten er baseret på gamle tal, og at landmændene på den australske østkyst i dag er langt mere miljørigtige end tidligere.

Derudover skyldes den dårlige vandkvalitet blandt andet også de store oversvømmelser, der tidligere på året ramte dele af Australien. Oversvømmelserne medførte, at en masse forurenede stoffer efterfølgende blev skyllet ud i havet, og det har været medårsag til, at man ikke har kunnet se nogen effekt af landmændenes mere miljørigtige arbejdsmetoder.

Trods kritikken har rapporten fået flere lokale miljøorganisationer til at kritisere de lokale retningslinjer på området, og de opfordrer nu den australske regering til at begrænse brugen af pesticider i landbruget.

Millioner af turistkroner er således sat på højkant af de australske landmænd og deres overforbrug af farlige pesticider.

9. september 2011

Steen Ulnits

* Tilløb til Storåen gylleramt

Lægård Bæk, der løber ud i Holstebro Lystanlægs søer og videre ud i Storåen, er blevet ramt af en forurening, der har dræbt alt liv i bækken. Det oplyser biolog Flemming Kofoed fra Holstebro Kommune.

Ifølge Kofoed blev bækken ramt af gylleforurening en sen aften, og alt fiskeliv i bækken er nu dødt. Forureningen skulle stamme fra Struer Kommune, og derfor er arbejdet med at opspore, hvor gyllen kommer fra, blevet overdraget til Struer Kommune.

Der skulle ikke være umiddelbar fare for fiskelivet i Storåen, som Lægård Bæk løber ud i, da gyllen er blevet fortyndet, inden er er nået så langt. Men forureningen får omfattende konsekvenser for fiskelivet i Lægård Bæk.

9. september 2011

Steen Ulnits

* Rekordoverskud i dansk landbrug

Et overskud på en halv million kroner. Det er, hvad heltidsbrugene i gennemsnit kan se frem til i år ifølge en ny prognose fra Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug.

Der er tale om en markant opjustering af den seneste prognose fra marts, der lød på et overskud på 275.000 kr. i gennemsnit.

Det er næsten en fordobling af resultatet på blot tre måneder. Den store fremgang skyldes flere forhold, blandt andet lidt højere priser på salgsprodukter. Den største forskel skyldes dog ifølge erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videncentret for Landbrug, at den nye prognose bygger på regnskabsresultaterne for 2010, der på flere punkter er markant bedre end 2009 tallene, der blev brugt til prognosen i marts.

“Den effektivitetsforbedring, der fandt sted fra 2009 til 2010 kan nu med stor sikkerhed indregnes i prognosen,” siger han. “2010 tallene viser en effektivitetsgevinst, der gavner hele vejen rundt. Produktionsomfanget og effektiviteten er øget, samtidig med at omkostningerne ikke er steget tilsvarende. Dertil kommer, at priserne på blandt andet korn og svinekød er justeret lidt op for 2011, mens priserne på sojaskrå ventes at falde.

Det trækker alt sammen i den rigtige retning, og resultatet er altså, at indtjeningen næsten bliver fordoblet i den nye prognose,” siger Klaus Kaiser.

Også lave finansieringsudgifter bidrager til forbedringen i 2010 og 2011, men det vender til gengæld i 2012, hvor der forventes en rentestigning.

Planteavlerne har ifølge Klaus Kaiser udsigt til den største fremgang i indtjeningen. Deres indtjening overgår nu kvægbrugenes, mens det på grund af de høje kornpriser stadig kniber med indtjeningen på svinebrugene. Den gode indtjening i minkavlen bidrager i øvrigt kraftigt til, at det samlede gennemsnit for heltidsbrugene er endnu bedre end gennemsnittet for de tre store driftsgrene i landbruget.

Det hører med til historien, at næsten en tredjedel af fremgangen skyldes konjunkturgevinster på kornbeholdninger og besætning. Ikke godt landmandskab, som de selv ynder at sige det.

Men klage gør de danske landmænd nok alligevel. Det er de jo født og opflasket med.

1. september 2011

Steen Ulnits

* Dansk industrilandbrug kritiseres

En række grønne organisationer har udarbejdet rapporten “Sådan ligger landet – tal om landbruget”, som er stærkt kritisk over for det danske industrilandbrug.

Rapporten er sammenfattet af syv grønne organisationer, blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og NOAH, og fortæller historien om Danmark som et af verdens mest intensivt dyrkede landbrugsland.

“Vi nøjes ikke med at dyrke egne arealer – i Sydamerika lægger Danmark beslag på et areal svarende til en tredjedel af det danske landbrugsareal til produktion af husdyrfoder til fortrinsvis danske svin,” skriver Danmarks Naturfredningsforening på deres hjemmeside.

“Svineindustrien udgør en trussel mod den danske natur med enorme omkostninger til følge. Milliarder af støttekroner, tab af naturværdier og lukkede drikkevandsboringer. Alligevel går vi rundt om problemerne uden at tage hånd om dem, mens vi giver ekstra skattelettelser til landbruget,” siger René La Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Rapporten er uddelt til samtlige 179 medlemmer af Folketinget.

Så må man håbe, at de også læser den…

1. september 2011

Steen Ulnits

* Nationalpark Skjern Å udvides

Forligspartierne bag Nationalpark Skjern Å vil ændre grænserne for nationalparken. Blandt ønskerne er at inddrage en del af Ringkøbing Fjord inklusive området Tipperne, som ligger som en halvø inde i fjorden.

Ændringerne er så omfattende, at planen skal i en ny høringsrunde blandt borgerne. Derfor skal der efter sommerferien igangsættes undersøgelser i de berørte Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner.

“I forligskredsen har der været et udbredt ønske om at imødekomme høringssvarerne om, at Nationalpark Skjern Å også skal omfatte området ved Ringkøbing Fjord. Det betyder, at vi skal have tegnet et nyt billede af, hvor grænserne for nationalparken skal gå. Nogle lodsejere skal måske ud af nationalparken, mens andre skal ind,” siger miljøminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

Undersøgelserne kommer til at omfatte flere forskellige scenarier: Det ene er Tipperne og den sydligste del af Ringkøbing Fjord, mens et andet medtager Tipperne og de sydligste to tredjedele af fjorden svarende til Natura 2000-området. Tipperne blev sorteret fra i en tidlig fase tilbage i 2003 af daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt, men høringssvarerne viser en stor interesse for at inddrage dette fredede areal. 

Hvide Sande og Ringkøbing byer er der enighed om ikke at gøre til en del af Nationalpark Skjern Å. Derudover vil området omkring Rind Å blive undersøgt for nationalpark-potentiale.

Undersøgelser og borgerinddragelse forventes at vare et halvt år, hvorefter miljøminister Karen Ellemann vil søge Ringkøbing, Skjern og Herning Kommunes samtykke til at udarbejde et nyt forslag til nationalparken sammen med forligskredsen. Miljøministeren forventer, at Nationalpark Skjern Å kan indvies i 2013.

Man kunne ønske sig, at Nationalpark Mols Bjerge på samme måde kunne udvides til også at omfatte det naturskønne Helgenæs. Eette område var med i de oprindelige planer, som imidlertid blev forpurret af halvøens store svinebønder.

1. september 2011

Steen Ulnits

* Fiskere frygter Natura 2000

Det fremførte i hvert fald formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, fra foreningens generalforsamling i Vejle.

– Jeg er bange for, at hvis vi ikke får fornuften til at råde, så kan det blive meget hårdt for dansk fiskeri. Og begrænsninger vil naturligvis i første række ramme kystfiskerne og andre små fiskere, som ikke har så stor aktionsradius, sagde formanden.

30 af de 90 havområder – i alt 17 procent af det danske havareal – som der er lagt op til at skåne mere eller mindre for erhvervsfiskeri, er af stor betydning for de danske fiskere som fangstområder, anfører Svend-Erik Andersen.

– Beklageligvis bliver der ofte tegnet et forkert, forældet og unuanceret billede af fiskeriets påvirkning. Alt for mange af rapporterne henviser også til videnskabelige rapporter, som i realiteten mere er formodninger end viden, siger fiskeriforeningens formand.

Han afviser, at så stor en andel af fiskebestande er overfiskede som de op mod 90 procent, som blandt andre FN opererer med. Det er forældede tal, siger Svend-Erik Andersen.

– Der er en række organisationer på verdensplan, også her i Danmark, som mener, at vi skal holde op med at fiske: At vi ødelægger miljøet, vi tager noget væk, som burde blive i havet. Det er etisk forkert at hive fisk op af vandet og slå dem ihjel, bemærker fiskernes formand.

Han anker også over, at landbruget får mange flere penge ud af statens fælles støtteordning for landbrug og fiskeri, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, end fiskerne får af de i alt 200 millioner kroner.

20. august 2011

Steen Ulnits

* Ulovlige fiskere for retten

I januar måned anmeldte Fiskeridirektoratet 10 sager til politiet om ulovligt fiskeri i et lukket område af Kattegat ved Gilleleje. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nu kommer den første fiskers sag for retten i Helsingør den 20. og 27. september, oplyser pressekoordinator ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr.

– Hvorfor det først bliver til september, må du spørge forsvareren (Mogens Hartz, red.) om, siger pressekoordinator for Nordsjællands Politi, Henrik Suhr.

Sagerne om det ulovlige fiskeri blev afleveret til politiet, efter fiskeridirektoratet havde brugt to måneder på at undersøge det materiale, som Greenpeaces GPS-overvågning og direktoratets egne sattelitoptagelser viste, fra det angiveligt ulovlige fiskeri.

Greenpeace havde anbragt GPS-sendere i masterne på fem både, og anmeldelsen drejede sig om 10 forskellige fartøjer, der skulle have fisket efter hummere i et område af Kattegat, hvor det ikke er tilladt.

– Vi regnede ikke med, at de fiskede ulovligt. Men nu havde vi så selv fanget nogle fiskere tidligere og svenskerne havde også opdaget nogle, sagde vicefiskeriinspektør Arne Madsen fra Fiskeridirektoratet til Frederiksborg Amts Avis i januar.

Fiskeridirektoratet har i forvejen haft kontrolskibe i de lukkede områder, der er oprettet af svenske og danske myndigheder for at redde bestanden af torsk. Her er fire sager afgjort med bødeforlæg. Desuden fik en fisker i oktober måned inddraget sin tilladelse til at fiske i en måned.

Fiskerne har selv meldt Greenpeace til politiet for at begå indbrud i deres kuttere og anbringe GPS-sendere på masterne, uden at skipperne vidste noget om det.

20. august 2011

Steen Ulnits

* Danmark spekulerer i fødevarer

Det er ikke mindst ublu spekulation i fødevarer, der har gjort, at mange sulter i U-landene. De har helt enkelt ikke råd til maden længere, når skrupelløs spekulation presser priserne i vejret. Samtidig er det med til at øge presset på den danske natur, som jo mistede braklægningsordningen af samme årsag. Med oppløjede naturområder til følge. 

Men danske banker melder hus forbi: Det er andre beløb end de 1,3 mia. kr., som danske banker har spekuleret i fødevarer, der skal til for at flytte priserne på fødevareområdet. Det vurderer Leif Nielsen, cheføkonom i L&F.

“Det, der handles for, er i langt større størrelsesorden på det globale kornmarkedet, og de penge (1,3 mia. kr., red.) gør ingen forskel, men den samlede mængde af spekulation kan godt gøre en forskel,” siger Leif Nielsen, som kalder det “et forsvindende lille beløb, der hverken gør fra eller til”. 

Tallet stammer fra en ny rapport, der er lavet af researchorganisationen Danwatch. Tre af de banker, der er nævnt i rapporten er Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, som over for Politiken bekræfter, at de spekulerer i fødevarer.

Men da kan Leif Nielsen fra L&F jo sagtens sige. Og hvis alle de andre spekulanter siger det samme, vil der også fremover blive spekuleret uhæmmet i fødevarer. Med sultende befolkninger i U-landene og voldtaget natur i I-landene til følge.

Der må lovgives mod spekulation i fødevarer.

20. august 2011

Steen Ulnits

* Danmark svigter Østersøen

Danmark gør ikke nok for miljøet i Østersøen. Det mener i hvert fald Nordisk Råds Miljøudvalg (NRM). Udvalget synes ikke, at den danske regerings arbejde for miljøet i Østersøen gøres godt nok. NRM anmoder nu Danmarks miljøminister om en redegørelse for indsatsen.

Udvalget har vurderet redegørelser fra Danmark, Finland og Sverige for landenes individuelle tiltag på området i forhold til deres forpligtigelser til en aftale fra 2007, HELCOM-aftalen. Den danske redegørelse tyder på en mangelfuld målopfyldelse – især med hensyn til reduktion af kvælstofudslip, fremgår det af en pressemeddelelse fra Nordisk Råd.

“Havmiljøet i Østersøen er et fælles anliggende for de nordiske lande i regionen og et meget stort ansvar for os alle, ikke mindst med tanke på hvor sårbar Østersøen er. Derfor er det skuffende, hvis Danmark ikke lever op til sin del af opgaven, og vi vil presse på via Nordisk Råd for at sikre en bedre opfølgning,” siger Ann Kristine Johansson, formand for NRM.

Nordisk Råds Miljøudvalg fører tilsyn med en række af de nordiske landes fælles aktiviteter, herunder arbejdet med at forbedre miljøet i Østersøen. Arbejdet foregår inden for rammerne af HELCOM-aftalen, som alle landene omkring Østersøen deltager i. Aftalen har ført til en “Baltic Sea Action Plan”, som er udmøntet i en række nationale handlingsplaner.

Ifølge den svenske og finske redegørelse til HELCOM efterlever de to lande deres forpligtigelser, men den danske redegørelse tyder på en mangelfuld opfyldelse. Nordisk Råds Miljøudvalg anmoder nu den danske miljøminister Karen Ellemann om en bedre redegørelse og opfølgning på de danske forpligtigelser.

Som en af de helt store udledere af kvælstof til Østersøen – via landbruget – er Danmark naturligvis ligeglad med Østersøen. Det kan næppe overraske nogen i dette Venstre-fordrejede land. 

10. august 2011

Steen Ulnits

* Snæbelen ikke snydt

Daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt forsøgte tilbage i 2002 at undgå, at vigtige gydeområder for den da udryddelsestruede snæbel blev udlagt som Natura 2000 områder. Dette naturligvis efter protester fra lokale bønder og Venstre-vælgere. 

Herved underkendte miljøafviklingsministeren sin egen Naturstyrelse og dens udpegning af Vidåen som snæbelområde. Begrundelsen lød, at der ellers kunne skabes “usikkerhed om landbrugsdriften”…

Heldigvis kom der siden andre boller på suppen. EU-eksperter måtte fortælle VK-regeringen, at formålet med EU’s naturbeskyttelsesdirektiver altså var at beskytte naturen – ikke landbruget, som Venstre tilsyneladende ellers troede. 

Da de Konservative siden fik miljøministerposten, måtte Connie Hedegaard rydde op efter Venstres miljøafviklingsminister og love, at Danmark rettede ind. 

Resultatet blev som bekendt, at Danmark modtog i første omgang 60 millioner kroner til snæbelprojektet. Mest markant og synligt er nok etableringen af den såkaldte “Tøndermur”, som på den ene side har bevaret møllesøen og sikret de omkringliggende huse – og på den anden side lader Vidåen løbe uhindret forbi, så snæbelen frit kan passere den blot 3-5 grader stejle hældning.

Efterfølgende er der blevet brugt langt over 100 millioner på projektet og lige så mange til relaterede projekter, som ikke kun snæbelen, men også andre laksefisk kunne profitere af. 

Dette gjaldt ikke mindst åbningen af Varde Å, som jo laksen her har haft meget stor glæde af.

25. juli 2011

Steen Ulnits

* Flere kanaler til København

Mange af hovedstadens veje er i denne sommer ufrivilligt blevet omdannet til kanaler, når kloakeringssystemet bukkede under for århundreders værste skybrud.

Og netop kanaler kan være en del af løsningen på kapacitetsproblemet, mener Københavns Energi, der er ansvarlig for kloakeringsnettet. Det skriver Politiken.

“Vi skal overveje et kanalsystem, som vi kender det fra Amsterdam og byer i Asien. Vi skal sikre os, at vand på gaderne strømmer i en planlagt retning hen mod grønne områder,” siger Per Jacobsen, direktør for vand og afløb.

“Derfra skal der være kanaler, der kan lede vandet videre ud til kysten,” siger Per Jacobsen til Politiken.

At udvide kloaksystemet vil ifølge Københavns Energi, kommuner og regeringen være en dyr, uholdbar løsning. Det vitale er at få vandet af vejen forinden. Derfor bør der graves bassiner i grønne områder og kanaler til at lede vandet videre.

Københavns miljø- og teknikborgmester, Ayfer Baykal (SF), erkender, at der skal gøres noget nu. Hun er dog skeptisk over for kanalerne:

“Men vi skal kigge på, om der er områder, vi kan bruge som bassiner eller andet for at regnvandsopsamle, så det ikke belaster kloakkerne,” siger Ayfer Baykal til Politiken.

Miljøminister Karen Ellemann (V) er umiddelbart enig i Københavns Energis løsning og lover et lovforslag efter sommerferien, der skal give kommuner helt nye muligheder for at bygge kanaler, bassiner og reservoirer i grønne områder.

Men der er sat prop i pengebassinet: “Det her er en opgave, der skal ligge i kommunerne. Det er gebyrfinansieret af vandforbrugere og den spildevandsafgift, de betaler,” siger Karen Ellemann til Politiken. 

25. juli 2011

Steen Ulnits

* Biobrændstof kan forværre miljøet

Mange europæiske lande bruger mere biobrændstof i transportsektoren for at leve op til EU’s mål for vedvarende energi i 2020. Men biobrændsler, der er lavet af især palmeolie, rapsolie eller soja, kan medføre større udslip af drivhusgasser end de traditionelle fossile brændsler benzin og diesel.

Det er konklusionen i en ny Greenpeace-analyse af biodiesel i ni europæiske lande. Organisationen vil derfor rejse debat om bæredygtigheden af biobrændsel, inden EU-Kommissionen om kort tid ventes at offentliggøre en rapport om samme sag.

“Det er velkendt, at klimakommissær Connie Hedegaard længe har sloges med EU’s energikommissær og senest også landbrugskommissæren om dette,” siger Dan Belusa fra Greenpeace. Sikkert fordi landbrugsinteresserne har vejret morgenluft og nye indtægter under dække af bæredygtighed.

Når afgrøder som raps, palmer og soja falder så dårligt ud i testen, skyldes det, at de ofte dyrkes på arealer, hvor der førhen var regnskov, græs, vådområder eller tørvemoser og dér holdt på store mængder CO2. Hvis sådanne områder omlægges til landbrugsjord, ryger den oplagrede drivhusgas ud i atmosfæren.

“Det ser ud til, at EU, trods sine forsøg på at sænke udslippet af drivhusgasser, faktisk fremmer de mest klimaskadelige biobrændsler og derved underminerer sin egen politik,” lyder det fra Greenpeace.

Danmark har besluttet, at der fra 1. juli i år skal være syv procent biodiesel i dieselstanderne. Danmark får ros af Greenpeace for målet om i fremtiden at ville producere “avanceret” biobrændsel ved hjælp af enzymer. Det er mere klimavenligt.

En undersøgelse i ni lande, af hvad biodieselen er fremstillet af, viser, at raps er den hyppigste bestanddel i biodiesel, bortset fra i Holland og Italien. Der blev fundet soja i prøver fra seks ud af de ni lande og palmeolie i prøver fra syv lande.

EU har stillet krav om, at andelen af vedvarende energi i transportsektoren i 2020 skal være 10 procent. Samtidig kræver EU’s direktiv om vedvarende energi, at biobrændsler – for at kunne blive kaldt bæredygtige – skal fortrænge mindst 35 procent CO2 i forhold til fossilt brændsel. I 2017 skal tallet være 50 procent.

Ifølge Greenpeace vil EU’s tvungne iblanding få brugen af biobrændstoffer fra landbrugsafgrøder til at vokse 170 procent inden 2020. Det øger presset på landbrugsjord og gør fødevarer dyrere.

Dan Belusa opfordrer til, at biobrændstoffer ikke må medregnes som vedvarende energi, hvis de kun leverer en lille eller slet ingen reduktion af CO2-udslippet i sammenligning med almindelig benzin og diesel. 

18. juli 2011

Steen Ulnits

* “Suspect Salmon” 

Ikke mindre end 13 gange har et dansk fiskefirma skjult viden om, at deres fisk indeholdt Listeria-bakterier, som kan være dødelige for svagelige og i sjældne tilfælde få gravide til at abortere. Symptomerne på listeria-bakterierne er influenza-lignende symptomer, feber, hovedpine og i sjældne tilfælde problemer med mave og tarm, oplyser Fødevarestyrelsen.

Dagbladet BT beskriev for nylig, hvordan firmaet Select Salmon i Esbjerg I løbet af halvandet år har har fundet de farlige Listeria monocytogenes bakterier i partier med ørred, hellefisk og laks. Fødevarekontrollens Rejsehold fik et tip om, at virksomheden havde overtrådt reglerne for indberetning af fund af sygdomsfremkaldende bakterier. Få dage senere slog Rejseholdet, som nu har politianmeldt firmaet, så til.

I værste tilfælde kan det betyde, at firmaets direktør, Brian Thygesen, skal i fængsel for at have tilbageholdt den vigtige viden.

“Vi har politianmeldt virksomheden, fordi de så groft har overtrådt fødevareloven. Rejseholdet har faktisk ikke haft så grov en sag før, hvor virksomhder har tilbageholdt viden om, at deres fødevarer indeholdt sygdomsfremkaldende bakterier,” siger dyrlæge Henriette Mynster fra Fødevarekontrollens Rejsehold til BT.

Sagen er nu videregivet til fødevareminister Henrik Høegh (V). Socialdemokraternes forbrugerordfører kalder desuden sagen skandaløs og ønsker at tage sagen op med partierne bag fødevareforliget.

“Det her er selvfølgelig en skandale. Det er ekstremt groft, når virksomheder gang på gang sælger fødevarer, som, de ved, er farlige, og holder basal viden tilbage for forbrugerne. Hvad nytter det, at virksomheder kontrollerer sig selv, hvis nogle bare holder kæft, hvis de opdager, at det, de sælger, kan gøre kunderne syge”, siger Benny Engelbrecht (S) til BT.

Rejseholdet har endvidere påbudt, at Select Salmon skal oplyse, hvor de farlige fisk er solgt, ligesom de har tilbagekaldt to partier hellefisk, som er inficeret med den farlige bakterie.

Fødevarestyrelsen oplyser, at hellefisken er solgt i Fiskehallen Gilleleje i Gilleleje og hos Jacob Kongsbak Lassen på Flæsketorvet i København. Forbrugere, der stadig måtte have noget af den inficerede hellefisk liggende, opfordres til at levere fisken tilbage eller kassere den. Myndighederne mener, at resten af de inficerede fisk desværre for længst er spist.

BT. skriver også, at det er ikke første gang, at Select Salmon har været i karambolage med reglerne. Forrige år fik firmaet således flere bøder for at sælge blue marlin som sværdfisk og for at producere fisk i lokaler, der ikke var godkendt.

Hvis firmaet overlever dette svineri, bør de tvinges til at ændre navn fra “Select Salmon” til “Suspect Salmon”. Det er desværre langt mere dækkende for denne Esbjerg-virksomhed…

18. juli 2011

Steen Ulnits

* Kaløkologik

Økologien er i stadig femgang herhjemme. Det mærker man på Kalø Økologiske Landbrugsskole, som i år har flere elever og plusser på bundlinjen. Landbrugsskolen er netop startet med det største danske elevhold i mange år. Samtidig er det lykkedes skolen at vende et underskud til overskud.

“Vi har tilpasset os og sparet, hvor vi kunne,” siger skolens forstander, Helge Buelow, til Randers Amtsavis. Han glæder sig over et hold med 26 danskere og 13 udlændinge fra blandt andet Østrig, Spanien, Litauen og Polen.

Efter et underskud i 2009 på 1,9 mio. kr. vendte Kalø Økologiske Landbrugsskole allerede i 2010 situationen til et overskud på 153.000 kr.

“Besparelser på en række områder har været medvirkende,” fortæller Helge Buelow. “Vi har som alle andre set på ting som lærernes forberedelsestid, ligesom vi generelt har set på, om vi kan gøre tingene på andre måder, og om nogle kan løbe lidt hurtigere med det, de gør. Vi har også set på, om der er noget, vi kan lade være med at gøre, som vi gjorde før. Skal en bøgehæk klippes på samme måde, fordi den er blevet det i 150 år, og det ser flot ud, eller kan vi lægge nogle færre kræfter der,” siger han.

Uanset årsag og baggrund er det altid herligt, når økologien er i fremgang. Det er her, fremtiden ligger. Og kun her. Kaløkologik for begyndere!

5. juli 2011

Steen Ulnits

* Storken gider ikke Danmark – mere

Fugle lader sig normalt ikke stoppe af grænseovergange. Alligevel markerer grænsen mellem Tyskland og Danmark alligevel ret præcist grænsen for storkens udbredelse. Og Danmarks Naturfredningsforening er ikke i tvivl om årsagen:

“Der er måden at drive landbrug på, som er problemet. Syd for den dansk-tyske grænse er situationen en helt anden. De har en anden og mere ekstensiv måde at drive landbrug på. Der er flere græsmarker og flere vådområder. Det giver langt bedre vilkår for storken, der da også kvitterer i form af hundredvis af ynglende par,” siger landbrugsmedarbejder i foreningen Thyge Nygaard til Berlingske.

“Hvis vi vil have storken tilbage til Danmark, så gøres det ganske simpelt ved, at vi udlægger langt flere vådområder og græsmarker. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at der tages 200.000 hektar lavtliggende marker ud af intensiv drift. På den måde kan vi både få storken tilbage og samtidig løse en stor del af problemet med forurening af vandmiljøet med næringsstoffer fra landbruget”, siger Thyge Nygaard.

Vicedirektør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe udelukker ikke, at forskellen i forekomsten af egnede levesteder kan være en medvirkende årsag til, at grænsen for storkens udbredelse mod nord akkurat falder sammen med grænsen mellem Tyskland og Danmark.

“Men jeg har svært ved at tro, at det skulle være den eneste forklaring, for så stor er forskellen på landbrugsdriften ikke i de to lande. En anden årsag kan være, at Danmark i det hele taget ligger i periferien af storkens naturlige udbredelsesområde,” siger Peter Ilsøe. Han hæfter sig også ved, at en anden fugl, tranen, hvis levevilkår kan sammenlignes med storkens, er i stor fremgang i Danmark

I midten af 1800-tallet var der omkring 10.000 storkepar i Danmark. Siden 2000 har antallet af ynglende par været nul, ét eller to om året. Fuglen er beskyttet af EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, som Danmark skal tage hensyn til i de naturplaner, vi er pligtige til at udarbejde.

Miljøministeriet efter en høringsfase skal færdiggøre til efteråret. Ifølge Peter Ilsøe rummer flere af planerne forslag til, hvordan levevilkår for storken kan forbedres. 

Det er næstformand i Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde, enig i:

“Planerne rummer gode forslag, der gavner både storken og andre dyr og planter, men den afgørende prøve kommer, når politikerne skal tage stilling til, om de vil betale prisen. For det koster penge at sikre den nødvendige omlægning af landbrugsdriften,” siger Marco Brodde.

Der ér dog storke i Danmark i år, blandt andet i Tønder, hvor der ved Skærbæk har været to storke i Oldtidsparkens rede. Storkeparet fik tre unger, der desværre alle er døde af sult nu. Der er simpelthen ikke mad nok på de intensivt dyrkede og drænede danske marker.

Desuden ses en del storke på Sjælland, hvor et par har fået tre unger i Gundsølille ved Roskilde. Ifølge www.storkene.dk er der for tiden ni andre storke på besøg på Sjælland.

5. juli 2011

Steen Ulnits

* Afrikansk svinefeber nærmer sig EU

Afrikansk svinefeber er nu fundet tæt på Ruslands grænse til EU. Viruset slår svinene ihjel, og der findes ikke nogen nogen vaccine imod sygdommen. Sygdommen – der heldigvis er ufarlig for mennesker – har allerede slået 20.000 grise ihjel i det sydlige Rusland i år.

Myndighederne opdagede viruset i et vildsvin tidligere på måneden omkring 400 kilometer øst for grænsen til Estland og Letland, meddeler World Organisation for Animal Health, OIE. Af samme årsag er strejfende tyske vildsvin ikke velkomne i Danmark, som jo har en kolossal svineproduktion på omkring 25 millioner svin årligt.

De 27 EU-lande vil i år opdrætte omkring 257,5 mio. grise ud af en global produktion på 1,21 mia. svin, skønner det amerikanske landbrugsministerium. 1.210.000.000 ulykkelige grise. Et udbrud af klassisk svinefeber – et andet virus, der kan slå grisene ihjel – i Holland i 1997 førte til nedslagtning af 11 mio. grise og deraf følgende omkostninger og tab på 2,3 mia. dollar, skriver OIE.

Det er gigantiske økonomiske interesser, der er bundet i svinene, som jo kvitterer med gylle i overflod til det danske vandmiljø. Overskuddet fra den danske svineproduktion investeres i stort omfang i udlandet, hvor der er mindre strenge restriktioner for produktionen. Hvor man således kan svine mere og tjene endnu mere… 

5. juli 2011

Steen Ulnits

* Nyt liv til Harrild Hede

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerede sidste efterår den første samlede genopretningsindsats for at bevare de sidste jyske heder, der er truet af tilgroning, næringsstofbelastning og angreb fra lyngbillen.

– Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare de forskellige danske naturtyper. Hederne, der engang dækkede store dele af Danmark, er til dels menneskeskabte og de har derfor også stor kulturhistorisk betydning. Hedens betydning understreges af, at hedelyng og heden som naturtype er en del af den danske naturkanon, påpeger Karen Ellemann.

Projektet indeholder en redningsplan for hederne til 30 millioner kr. Halvdelen af pengene er såkaldte Life-midler fra EU, mens den anden halvdel kommer fra Miljøministeriet. Knap halvdelen af pengene forventes anvendt på Harrild Hede og andre hedearealer i Nørlund Plantage, som ligger i Ikast-Brande kommune. Nogle af pengene er afsat til formidling af projektet. 

Det baner muligvis vej for at etablere et naturcenter ved Harrild Vandmølle. Dette naturcenter skal bl.a. give skolebørn og turister viden om hedens helt specielle natur- og kulturhistorie samt fortælle om de plejetiltag, der sættes iværk som en del af redningsplanen. Hvis planerne realiseres, vil Ikast-Brande Kommune derved få et naturcenter liggende centralt i kommunen med nogenlunde lige langt til Ikast, Brande og Nørre Snede.

Det lokale skovdistrikt har genslynget Holtum Å, hvor Harrild Dambrug før lå. Det blev købt op og efterfølgende nedlagt. Der er nu etableret handicapsti og handicapfiskepladser langs åen. Der findes også en primitiv teltplads for vandrere og cyklister, lejrplads for spejdere og skoler samt et stort offentligt areal med bålpladser. På pladsen findes pumpe med drikkevand og toiletter. Pladsen kan benyttes fra 1. april. til 31.oktober.

Men de 500 meter fiskesti langs den retablerede å er altså forbeholdt handicappede kørestolsbrugere. Et fornemt initiativ, der langt fra bør afholde ikke-handicappede fra at besøge det smukke naturområde. Dog uden fiskestang.

1. juli 2011

Steen Ulnits

* Tysk biogas – fra dansk majs

“Den her jordbund er guld værd for mig. Den er super. Det er en god forretning.”

Sådan siger den tyske landmand Stefan Klug, der er en af de mange tyskere, der forpagter jord i Danmark.

Danske Hans Christian Riggelsen er også glad. Han er blandt det stigende antal danske landmænd, der lejer jord ud til tyskere – til priser, der nærmer sig det dobbelte af, hvad en dansk landmand vil betale.

“Jeg får en fast årlig pris pr. hektar, og så sørger de selv for pløjning og såning og det hele,” siger Hans Christian Riggelsen til TV2.

Forklaringen på de gode aftaler er tysk landbrugspolitik, der går målrettet efter at gøre det attraktivt at satse på afgrøder til energifremstilling. Og Danmark sover i timen lyder det fra landbrugets top:

“Vi må sige, at det har stået meget stille herhjemme omkring grøn energi fra landbruget, og specielt omkring biogas har det stået stille de sidste 10 år. Der er det altså væsentligt, at politikerne kommer i arbejdstøjet og får strikket nogle modeller sammen, så vi sikrer, at vi både får grøn energi og løst nogle miljøproblemer, men også at landmændene får nogle ekstra indtjeningsmuligheder”, siger Henrik Frandsen, der er formand for Sønderjysk Landboforening og viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Men indtil da må landmænd som Hans Christian Riggelsen nøjes med små biroller i tyskernes majseventyr, der – selvom det jo ikke er så skidt endda – kun er den næstbedste løsning for danske landmænd. Majsen skulle hellere blive i Danmark og så blive til biogas her.

Tyskerne, der indtil videre samlet set har forpagtet jord på et område på størrelse med Ærø og henter majs på marker helt op til Kolding tror, at eventyret kun lige er begyndt. Tyskland har nemlig for nylig vedtaget at lukke samtlige atomkraftværker og dermed også øge fokus på en anden form for vedvarende energi.

1. juli 2011

Steen Ulnits