Natura 2000 – N14

Hvor Randers Fjord møder Kattegat ligger Natura 2000-område N14, der omfatter Ålborg Bugt, Mariager Fjord og Randers Fjord. Det udgør Danmarks største østvendte vadehavsareal med en tidevandsforskel på over en halv meter.

Klik for større fotos


Hvor Randers Fjord møder Kattegat, blandes det ferske vand fra Gudenåen med det salte tidevand. Der opstår et helt specielt og næringsrigt vandmiljø, som tiltrækker fugle og fisk i stort antal. Her fiskes efter velsmagende rejer.


Habitatdirektivet dækker hele området ved udmundingen af Randers Fjord. Her raster hvert år tusinder af trækkende fugle i tilgift til faste beboere som måger, hejrer og skarver. Havørnen er også gæst herude. På jagt efter letfangede skarver.


Odderen er udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N14 ved Grund og Randers Fjorde. Foto: Lars Gabrielsen

Odderen lever primært i ferskvand, men træffes ofte langs kysten ved Randers Fjord. Foto: Lars Gabrielsen

Odderen er toprovdyr og som sådant følsom over for gifte, der ophobes i fødekæden. Foto: Lars Gabrielsen

Odderen er med sin lange og muskuløse hale en fantastisk svømmer og fiskefanger. Foto: Lars Gabrielsen

Odderen er afhængig af et højt fødeindtag om vinteren for at holde sig varm. Foto: Lars Gabrielsen


Alling Å er bred og mægtig, hvor den langsomt passerer det smukke Gammel Estrup Gods.


Odderen kræver god plads, fred og ro samt rigeligt med føde. Det finder den altsammen her.


Alling Å snor sig omkring Gammel Estrup Gods, der altid er et besøg værd. Sommer som vinter.


Når vandet falder efter endt snesmeltning, knækker isen over land. Da kan det være svært at færdes langs åen.


Istapper er ensbetydende med koldt vand, som gør fiskene træge og lette at fange for den vekselvarme odder.


Sne og is generer ikke odderen, så længe den blot har åbent vand at fiske i. Den har jo pelsen på hele året.


Længst oppe i Ølst Bakker ligger Lysnet, der med sine 131 meter over havet er Danmarks niendehøjeste punkt.


Fra de lerede bakker ved Lysnet kan man mod syd se ned over Lilleåen. En lille og leret sø på toppen er der også.


Vissing Bæk på vej mod Lilleåen. Der er planer om at pumpe Alling Å over i bækken, så man omgår Nordic Waste.


Øvre Alling Å skal måske ledes over i Lilleåen, der huser de vigtigste gydepladser for havørrederne i Gudenåen.


Det undersøges, hvorvidt det er muligt at pumpe Alling Å over vandskellet til Vissing Bæk. Et risikabelt foretagende.


Ølst Bakker er kendt for sit plastiske ler, der graves og brændes til isoleringsmaterialet Leca. Gennem årtier en vigtig eksportartikel.


Isen pakker ved Udbyhøj, hvor Gudenåens ferske vand mødes med det salte i Kattegat. Et næringsrigt område med mange arter.


Sælen er et hyppigt syn ved Udbyhøj. Her slapper den gerne af på flade sten, der kommer til syne ved lavvande.


Islandsk ryle, træt og på træk. Natura 2000-området N14 rummer såvel Habitatområde H14 som Fuglebeskyttelsesområderne F2 og F15.


Danmark har samlet set udpeget 246 Natura 2000-områder. Område N14 dækker det vidtstrakte, lavvandede og østvendte område mellem Randers og Mariager Fjorde. Trækkende bramgæs i tusindvis gæster hvert år dette farvand.


Det er en skandale, at forurenet vand fra Nordic Waste via Alling Å og Grund Fjord nu er endt i dette udpegede Natura 2000-område, der endda også er udlagt som “Naturpark Randers Fjord”.

I dag er der således allerede en høj koncentration af det giftige tungmetal Barium i den lille og lavvandede Grund Fjord. Stammende fra Nordic Waste.

Guderne forbyde, at man også ødelægger Lilleåen ved at pumpe vand fra Alling Å over i den.



©️ 2024 Tekst & fotos: Steen Ulnits

©️ 2024 Odderfotos: Lars Gabrielsen


Stor tak til min gamle nabo fra årene i Aarhus C, Lars Gabrielsen, for hans flotte fotos af odderen. Den har været udpegningsgrundlag for dette enestående Natura 2000-område, der slet ikke tåler forurening.

Gad vide, hvad man mon har tænkt på i Randers, da man gav tilladelse til etablering af en miljøfarlig virksomhed som Nordic Waste netop her. Få meter fra Alling Å.

Spoiler alert: Man har slet ikke tænkt. Man har blot været Vild med Vækst.

Mål: 100.000 skatteborgere for enhver pris.

Pris: 200+ millioner kroner.

For oprydning.



Supplerende læsning

Natura 2000 – N14

Randers Ålegræs

Grænseland og Vadehav

Grund Fjord

Randers Stenrev

What a Waste