Åbent brev til miljøministeren

Gudenå-brev til miljøets minister

Foranlediget af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening og dennes nylige parløb med Foreningen til Bevarelse af Tange Sø. Underskrevet af 11 ud af 13 lyst- og sportsfiskerforeninger langs Danmarks længste vandløb:


Lyst- og Sportsfiskerforeninger langs Gudenåen støtter op om en genopretning af Gudenåen ved Tange.

Gudenåen er et stort og vidt forgrenet vandløbssystem, som strækker sig fra Tinnet krat til Randers fjord. Gudenåen afvander et opland på mere end 2500 km2 og består af over 500 større og mindre vandløb.

Hvad der sker ved Tange har betydning for hele systemet – både op- og nedstrøms. Det er derfor af afgørende betydning, at der bliver truffet den bedst mulige beslutning om fremtiden for Gudenåen ved Tange.

Gudenåen har potentiale til at blive et fantastisk vandløb med en rig og mangfoldig natur, og gennem de seneste år har foreninger langs Gudenåen lagt mange timer og penge i at gøre forholdene bedre, både opstrøms og nedstrøms for Tange Sø.

Dette arbejde kan i værste fald være spildt, hvis ikke der findes en løsning der tilgodeser hele Gudenåen og ikke kun en bevarelse af den kunstige opstemning ved Tange.

Det her drejer sig om, at Danmarks længste vandløb skal have optimale forhold og at Danmark skal kunne opfylde EU-direktiverne.

Lyst- og sportsfiskerforeningerne har gennem længere tid arbejdet for at opnå enighed om en fælles løsning.

Derfor har 11 ud af 13 Lyst- og sportsfiskerforeninger langs hele Gudenåen valgt at støtte op om et forslag, der sikrer en fuld genopretning af Gudenåens oprindelige forløb.

Skulle det vise sig, at det ikke kan lade sig gøre at indfri ønsket om fuld genetablering af Gudenåen ved Tange, er det af afgørende betydning for foreningerne langs Gudenåen, at en løsning skaber fuld målopfyldelse af EU’s Vandramme- og Habitatdirektiv – også for Tange Å.

Dette vil blive meddelt til den af Miljøministeren nedsatte arbejdsgruppe, der skal afgive sin indstilling først i marts måned.


Vandkraft og vandrefisk er en umulig kombination.


Beslutningen om løsningen af spærringen af Gudenåen ved Tange Sø er så stor og vigtig, at det ud over lokale hensyn er et nationalt anliggende, at Gudenåen skal have optimale forhold og leve op til både EU’s Vandramme- og Habitatdirektiv.

Der er tale om Danmarks længste vandløb og et helt unikt stykke natur med national betydning og et kæmpe rekreativt potentiale, som vi nu kan få tilbage efter over 100 år i lænker.

Foreningerne har fuld tillid til, at den af Miljøministeren nedsatte arbejdsgruppe kommer med den rette indstilling til Miljøministeren, og at Ministeren herefter træffer den bedste løsning for Gudenåen.

På vegne af:

Brædstrup og Omegns Sportsfiskerforening
Fiskeriforeningen Gudenaa (Ry)
Gjern Fiskeriforening
Hadsten Lystfiskerforening
Langå Sportsfiskerforening
Lystfiskerforeningen AROS, Aarhus
Randers Sportsfisker Klub
Skanderborg Sportsfiskerforening
Skanderborg Lystfiskerforening
Vilholtklubben af 1960
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening                


Ovenstående foreninger er alle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund. De to foreninger, der står udenfor, er henholdsvis Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (BSF) samt Silkeborg Fiskeriforening (SF).

De to har valgt at gå sammen med Foreningen til Bevarelse af Tange Sø i kampen mod en fritstrømmende Gudenå. BSF er mangeårigt medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. SF er medlem af Ferskvandsfiskeriforeningen.


“For mig som nyvalgt formand i september 2020 var det en lettelse, at man havde truffet den beslutning. Dels er jeg personligt helt enig i, at vi skal arbejde for at passe på vores oprindelige landskaber, dels har jeg næsten ikke ord for, hvor ærgerligt det vil være at forspilde denne chance for at få hele Gudenåen tilbage.

Dertil kommer, at selv et langt omløbsstryg indebærer en risiko for, at det alligevel ikke virker, og så har vi foruden at have spildt hundredvis af millioner også én gang for alle forspildt muligheden for at få en sammenhængende, velfungerende og uendeligt smuk Gudenå tilbage.”

Torben Kaas,

formand for Danmarks Sportsfiskerforbund


Citat slut. Det kan vist ikke formuleres meget finere. Gudenåen skal som Danmarks længste og nationale vandløb naturligvis atter løbe frit. Den skal ikke være en handelsvare for diverse parti- og foreningsmæssige privatinteresser.


Gudenfloden som handelsvare – 1/2 

⌘ Gudenfloden som handelsvare – 2/2