Nordic Waste


For nogle år siden rykkede en ny spiller ind i Randers Kommune: Fabrikken Nordic Waste, der renser forrente jord for diverse virksomheder. Begyndelsen var de ulovligt nedgravede mink, som måtte graves op igen, før de kunne deponeres i Nordic Waste’s lergrav ved Ølst.

Det var den private virksomhed Nordic Waste, som med en placering midt mellem Aarhus og Randers byer tilbød industrien at rense forurenet jord – mod behørig betaling, naturligvis. Det var de såkaldte “cirkulære miljørigtige løsninger”, som firmaet satsede på.

Tidspunktet var rigtigt, idet man netop da stod med et akut problem i form af de mange millioner mink, som var blevet aflivet og begravet for at undgå smitte i forbindelse med Covid-19. I miljøgodkendelsen fra Randers Kommune peges der specifikt på den minkforurenede jord, som Nordic Waste ville påtage sig ansvaret for.

Nordic Waste fortæller selv, at de er den eneste virksomhed i Danmark, som kan rense forurenet jord og aflevere denne direkte tilbage til industrien som genindvundne råstoffer. Man opererer med fire klasser af forurenet jord. De to første kan uden videre deponeres lokalt i den store lergrav, der findes på området. De sidste to kategorier er så forurenede, at de må gennemgå grundig rensning før genbrug.


“Om jord er forurenet er ikke muligt at lugte eller se. Det kræver derfor laboratorieanalyse. Al den jord, som vi modtager, er blevet analyseret, så vi ved hvad den indeholder samt hvilken klasse den tilhører. Vi modtager selvfølgelig kun jord, som vi har godkendelse til.”


Det lyder jo rigtig godt og burde også være det. Men lige fra den spæde start har der lokalt været stillet spørgsmålstegn ved virksomhedens fysiske placering. Kigger man nemlig på et kort, vi man straks se, at Alling Å næsten ligger inde på fabriksgrunden, der i østenden nærmest omkranses af åen.

Alling Å er et vigtig ørredvandløb med udløb i først Grund Fjord og siden den tilstødende Randers Fjord. Sidste stop for vandet er Kattegat.

14. januar 2023

Udslip i Alling Å

Den østjyske genbrugsvirksomhed Nordic Waste har netop været i TV2 Østjylland. Desværre ikke for noget godt.

Anker Boje, som er medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune for Socialdemokratiet, har blæst vagt i gevær. Han har modtaget og set en privat videooptagelse fra Nordic Waste og siden selv besigtiget lokaliteten. 

Anker Boye finder det dybt bekymrende, at man nu to gange på et år har konstateret udslip af spildevand eller overløbsvand fra Nordic Waste. – Der må ikke komme så meget som en deciliter vand ud herfra, siger han til TV2 Østjylland. 

Der er tale om vand, som potentielt kan være uhyre giftigt. Vand, der stammer fra potentielt stærkt forurenet jord. Og vand, som via Alling Å løber ud i den lavvandede og sårbare Grund Fjord. Herfra fortsætter det ud i Randers Fjord for til sidst at ende ude i Kattegat. 

Jan Hyllested, som er formand for Randers Sportsfiskerklub, er ligeledes bekymret. Han slås i forvejen med en fiskebestand i tilbagegang i netop Alling Å. Han har derfor ikke brug for, at bestanden belastes yderligere. Alling Å er traditionelt kendt for at være et godt fiskevand med store havørreder, som desværre er gået meget tilbage de seneste år. Uvist af hvilken grund.

Nordic Waste er netop blevet portrætteret i Randers Kommunes flotte og givet kostbare husstandsomdelte magasin “Sådan!”. Præsentationen er yderst positiv over for den lokale virksomhed, og netop derfor er det dobbelt uheldigt, at vi nu oplever endnu et udslip fra Nordic Waste i den tilstødende Alling Å. 

Randers Kommune bad sidste år Nordic Waste om at bygge en højere brink og sætte en ekstra pumpe på, så man undgik, at fabrikkens overfladevand fortsat ender direkte i Alling Å. Som det desværre er sket igen nu.

Anker Boje (S) har derfor sendt en bekymringsmail til byråd og direktion, hvor han kræver hurtig handling. Det sidste ord er således næppe sagt i denne sag.

Lokale politikere har endvidere søgt aktindsigt i de udstedte miljøtiladelser. 

14. januar 2023


Forurenet jord

Klasse 1 – Ren jord, der frit kan anvendes. 

Klasse 2 – Lettere forurenet jord, der kan genanvendes inden for matriklen. 

Klasse 3 – Forurenet jord til rensning eller deponering omfatter forurenet jord, der oftest skal til rensning og/eller sikker deponering. 

Klasse 4 – Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering betegner jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.