Søer, der forurener

Det har nu vist sig, at det er søer fra svineproduktionen, der har fået fiskene til at skifte køn…

Afdelingen for Natur og Miljø i det nu hedengangne Århus Amt gjorde tilbage i 1999 en foruroligende opdagelse, da de undersøgte fiskebestanden i Egåen, der løber gennem Vejlby-Risskov for siden at udmunde i Århus Bugt ved Egå Marina.

Egaa

Egåens udløb i Århus Bugt
 

Det viste sig nemlig, at omkring en tredjedel af de undersøgte hanskaller var med rogn i en eller anden udviklingsfase. De havde således undergået en form for uønsket kønsskifte, som man mener kan skyldes østrogen-lignende stoffer i det spildevand, der ledes ud i åen.

Som kontrol undersøgte man skaller fra Ravn Sø nær Ry. Her viste samtlige fisk sig at være enten hanner eller hunner – præcis som naturen foreskriver. Ravn Sø hører da også til de dybere og renere søer i amtet, som kun modtager ganske lidt spildevand.

Amtet ser med en vis uro på undersøgelsesresultaterne. For som miljøchef Jytte Heslop udtalte til pressen: “Hvad nytter det at rense spildevandet for næringssalte, hvis der stadig er farlige stoffer i det rensede spildevand?”

Fra Florida i USA kendes tilsvarende eksempler på provokeret kønsskifte hos fisk og reptiler – heriblandt alligatorer. Fra Arktis kendes eksempler på isbjørne, som også har haft problemer med kønnet.

Feminine hanfisk

Århus Amt udvidede efterfølgende undersøgelsen til at omfatte ikke mindre end 600 skaller og 700 bækørreder.

Resultaterne var skræmmende, idet de bekræftede en engelsk undersøgelse fra 1998, der omfattede 2.000 skaller. Det viste sig nemlig, at 44% af bækørrederne i Voel Bæk nær Silkeborg havde vævsforandringer i deres testikler, og at 25% af skallerne i Kristrup Landkanal nær Randers havde ægceller i deres testikler.

Man kender endnu ikke til konsekvenserne af disse kønsforstyrrelser, men et godt bud går på, at det i sidste ende vil gå ud over fiskenes fertilitet og dermed deres evne til at reproducere sig. Biologerne fandt et hunprotein i en stor del af de undersøgte fisk – et protein, der menes at skyldes tidlig påvirkning med hunlige kønshormoner udefra.

Alt tydede på, at det var hunlige kønshormoner i det rensede spildevand, som gav fiskene de nu iagttagne kønsforstyrrelser. Østrogenlignende stoffer, der dels kommer fra P-piller, dels diverse vaskemidler. Og intet tydede på, at tilsvarende forhold ikke også ville gælde alle andre steder, hvor fiskene lever i mere eller mindre renset spildevand. Hvilket vil sige de fleste steder i tæt befolkede områder.

Dette vil være en alvorlig kæp i hjulet på Wilhjelm-udvalgets programerklæring for den fremtidige fiskepleje i Danmark – at fiskebestandene fremover skal være selvreproducerende og ikke bestå af udsatte fisk.

Den skyldige fundet

Efter flere fund af tvekønnede fisk i danske vandløb har Miljøstyrelsen i de seneste år gennemført en større landsdækkende kortlægning, der skulle redegøre for, om fænomenet skyldes uønskede stoffer i vandmiljøet.

Den store kortlægning har vist, at naturlige østrogener er hovedårsagen til forekomsten af de tvekønnede fisk, men generelt findes de kun i små mængder i vandmiljøet. Helt nye forskningsresultater udbygger og understøtter nu Miljøstyrelsens udredningsarbejde.

I Danmark er 45% af den danske landbrugsjord moræneler. I nogle af disse områder – eksempelvis Als, Mors og dele af Østjylland – foregår en intensiv svineproduktion, og det er derfor ofte sogylle, der anvendes til gødskning af markerne her.

Undersøgelsen viser, at det specielt er i områder med høj dyreintensitet og tung lerjord, hvor stofferne hurtigt transporteres igennem revner og sprækker, at vandmiljøet belastes med østrogener fra dyr i landbruget.

Kort sagt: Søer forurener! Sogylle giver tvekønnede fisk!

Endnu et eksempel på, at det højt besungne danske landbrug er en økologisk katastrofe, hvis omfang næppe kan overvurderes. Vi lever på lånt tid, hvad vandmiljøet angår.

© 2007 Steen Ulnits