Regler for gyllespredning

Der er forbud mod udbringning af gylle på oversvømmede, vandmættede, frosne og snedækkede jorde.

Den 1. februar markerer starten på sæsonen for udbringning af flydende husdyrgødning. Her slutter den periode, hvor der efter husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke må udbringes flydende husdyrgødning.

Det er dog væsentligt at huske, at der ikke må udbringes gylle på oversvømmede, vandmættede, frosne og snedækkede jorde. Dette blev indskærpet med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. august 2012.

Jorden er oversvømmet, vandmættet, frossen eller snedækket, når følgende kriterier er opfyldt:


1. Jorden er oversvømmet, når den er dækket af blankt vand.

2. Jorden er vandmættet, når der kan opsamles frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør. Dette vil bl.a. kunne kontrolleres ved, at det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet, er den vandfyldt op til overfladen selv efter flere timer uden nedbør.

3. Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

4. Jorden er snedækket, når mere end 90 % af en mark er dækket af sne, men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm.


Formålet med reglerne er at forhindre husdyrgødning i at forurene vandmiljøet, og reglerne supplerer således husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle forbud mod at udbringe husdyrgødning på en sådan måde, at der er risiko for, at gødningen ender i vandmiljøet.

Det er kommunerne, der fører tilsyn med, at reglerne bliver overholdt. Det er derfor også kommunerne, der konkret vurderer, om der kan være tale om ulovlige forhold i forbindelse med udbringning af flydende husdyrgødning.

Så ring til din kommune, hvis du er det mindste i tvivl. Ellers risikerer gyllen at løbe af jorden og direkte ud i vandmiljøet. Til ubodelig skade for dyrelivet her.

Tag et foto, hvor og hvis du kan se, at udledt gylle har nået vandløb eller sø.

Det er den bedste dokumentation i et senere forløb.

Gyllen samler sig typisk i lavninger.

Kilde: Miljøstyrelsen

Steen Ulnits