Otte spørgsmål til ministeren

Danmark har som bekendt fået en ny fødevareminister, nemlig Venstres Jacob Jensen. Han er primært kendt som tidligere flerårigt lønnet bestyrelsesmedlem af Danmarks største og mest forurenende havbrug, Musholm i Storebælt.

Inden han tiltrådte sin nye ministerpost i Mette Frederiksens overraskende midterregering, nåede Jacob Jensen som menig MF’er at sende en byge af kritiske spørgsmål om netop havbrug, til daværende miljøminister Lea Wermelin (S).

Jacob Jensens spørgsmål var kritiske over for miljøministerens negative tilgang til nye forurenende havbrug. Jacob Jensen (V) ville nemlig gerne have flere havbrug til dansk akvakultur.

Jacob Jensen overtog som fødevareminister den debat om muslinger, som den foregående regering lagde op til med sit forslag til en ny havplan for de indre danske farvande. Heri foreslog regeringen i ramme alvor, at næsten 5.000 km2 skulle udlægges til muslingeopdræt i kilometerstore smartsfarms og bundødelæggende muslingeskrab på nyetablerede kulturbanker.

Som en af sine allerførste ministerhandlinger bremsede Jacob Jensen (V) det forbud mod brugen af bundslæbende redskaber til trawlfiskeri og muslingeskrab, som den foregående regering ellers var blevet enige om. Et forbud, der skulle være trådt i kraft i 2023 til beskyttelse af bundmljøet i Lillebælt.

Jacob Jensen må nu se i øjnene, at han fremover selv skal svare på kritiske spørgsmål fra oppositionen. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i samarbejde med lokale aktører afholdt flere møder og konferencer, hvor skadevirkningerne fra muslingeopdræt og muslingeskrab er blevet drøftet. Her ikke mindst den lokale forurening fra milliarderne af muslinger.

Disse drøftelser har nu resulteret i otte kritiske spørgesmål, som Jacob Jensen (V) er forpligtet til at svare Folketinget på. Spørgsmålene skyldes i vid udstrækning den massive støtte på langt over 100 millioner kroner, som muslingebranchen har modtaget siden årtusindskiftet. Hvad har vi fået for millionerne af støttekroner?

Herunder følger spørgsmålene, der har numrene 400-407 hos Miljø- og Fødevareudvalget. Spørgsmålene er stillet den 31.marts 2023 af Enhedslistens Søren Egge Rasmussen og kan følges på nedenstående adresse:

https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/mof/dokumenter/almdel_spoergsmaal


De otte spørgsmål til ministeren:

  1. Ministeren bedes oversende en skematisk oversigt over tilskudsmidler der er givet i perioden 2000 til 2023 til forsøg med muslinge-og østersopdræt, som kvælstofvirkemiddel eller med andre begrundelser (eksempelvis udstyrsafprøvning) samt hvilke aktører der er givet midler til.
  2. Ministeren bedes oplyse hvor meget N, der reelt er fjernet hidtil fra danske musling- og østersopdræt i perioden fra 2000 – 2023 og hvor meget lokal forurening der er skabt under anlæggene i form af muslingefækalier?
  3. Ministeren bedes oplyse hvor meget sekundært mel, der indtil nu er produceret til enten svine-, fiske-, hønse eller petdyrsfoder fra danske musling- og østersopdræt i perioden fra 2000 – 2023. 
  4. Ministeren bedes oplyse hvor mange af de virksomheder (med anlægsnummer), der har fået støtte til forsøg med skaldyr- og østersopdræt i perioden 2000-2023, som er gået konkurs og hvor mange af disse firmaer med anlægsnummer, der har skiftet ejer.
  5. Ministeren bedes oplyse, hvilke muslinge- og østersanlæg, der har levet op til de høsttal, der blev angivet som forventet i ansøgningerne om støtte samt hvilke anlæg ikke har levet op til forventningerne?
  6. Ministeren bedes oplyse, om der er foretaget eller påtænkes en evaluering af de støttemidler, der er givet til forsøgsanlæg med muslinger og østers samt af deres høsttal i forsøgsperioden.
  7. Ministeren bedes oversende en skematisk oversigt over støttede muslinge- og østersopdrætsprojekter og høsttal fra de enkelte støttede projekter.
  8. Ministeren bedes for perioden 2000-2023 oversende en skematisk oversigt over høsttal/ha for muslinge- østersopdræts anlæg (støttede forsøg såvel som ikke støttet produktion) og værdien af de høstede muslinger/østers for de enkelte anlæg.

Vi følger naturligvis op på sagen, når fødevareminister Jacob Jensen har haft tid til at svare på spørgsmålene. Hvilket han normalt har fire uger til.

Vi vil herefter dykke ned i de enkelte spørgsmål og kommentere ministerens svar.

Check ind for nyt omkring 1. maj.

© 2023 Steen Ulnits

Efterskrift:

Ministerens svar skulle efter reglerne have foreligget ved månedsskiftet.

Nu foreligger der i stedet en foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 407 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg stillede til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 31. marts 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Enhedslistens Søren Egge Rasmussen og lyder således:

Vil ministeren for perioden 2000-2023 oversende en skematisk oversigt over høsttal/ha for muslinge-østersopdræts anlæg (støttede forsøg såvel som ikke støttet produktion) og værdien af de høstede muslinger/østers for de enkelte anlæg.”

Den normale svarfrist for spørgsmål til ministre er fire uger. Et foreløbigt svar fra fødevareminister Jacob Jensen (V)  er netop kommet. Det lyder således:

“Det er desværre ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for den almindelige frist. Det forventes, at spørgsmålet kan besvares medio maj.”

Vi venter således spændt på det endelige svar fra Jacob Jensen.