Lys laksesæson forude

Den danske laks har haft trange kår i mange år. Nu ser det imidlertid ud til, at det for alvor lysner for laksene.

Sidste år var således et af de bedste lakseår nogensinde, og mange nye tiltag på miljøområdet kan kun være med til at fremme udviklingen yderligere. Lad os se på et par af eksemplerne:

laks

Skjernå var helt ustyrlig i 2007. I alt landedes der 838 laks af lokale og tilrejsende lystfiskere. Af dem blev de 287 taget på flue, 431 på spin og 96 på orm. De sidste 24 ved man ikke hvad tog.

Af den 838 laks blev de 476 hjemtaget, mens de resterende 362 nænsomt blev genudsat, så de kunne deltage i gydningen. Gennemsnitsvægten var også flot – 5,2 kg – hvilket tyder på et vandringsmønster for Skjernå-laksen, der bringer den vidt omkring i Nordatlanten. 63 af laksene vejede over 8 kg – med 14,0 kg som den største af en lille håndfuld 10+ fisk.

Traditionen tro blev de fleste af laksene fanget på det klassiske stræk ved Borris (259 styk), mens stykket ved Albæk tegnede sig for næsten lige så mange (255 styk). På tredjepladsen kom åen ved hovedvej A11 – med 100 stykker.

De imponerende fangster er resultatet af mange års intensivt arbejde med at redde en unik laksestamme, som man længe troede var udryddet endegyldigt med reguleringen af Skjernå i 1960’erne. En lille oprindelig bestand viste sig dog at være tilbage på gydepladserne i den nederste del af Karstoft Å – endegyldigt bevist gennem de nye DNA-analyser.

Den store retablering og genslyngning af Skjernå har også givet laksen helt nye muligheder. Således havde laksen før retableringen, som blev færdig for blot nogle få år siden, adgang til blot 80 km af Skjernåens lange løb. I dag har laksen hele 180 km å at svømme i, hvilket ikke mindst skyldes opkøb og nedlæggelse af dambrug ved åen.

Lokalt forventer man sig derfor meget af 2009-sæsonen, som med lidt held kan blive den, hvor man for første gang runder de 1.000 stangfangede laks!

Det gør man også ved den sydligere Varde Å, hvor 2008 også var en meget fin sæson. Allerede den 17. august blev der indført laksestop, da man havde nået den tilladte kvote på 130 laks. Året før skulle man helt frem til 13. oktober, førend kvoten var fyldt op.

Snart går man ved Varde Å i gang med et gigantisk EU-støttet genopretningsprojekt, hvor der vil ske store ændringer af åens nuværende lænkede løb. Således vil det urentable Karlsgårdeværk blive lukket. Og i den forbindelse vil Ansager Kanal blive lukket, så alt vandet fremover får lov at flyde frit i den oprindelige å.

Men ikke nok med det. Over en strækning på 15 km skal åen genslynges, så man når tilbage til det oprindelige forløb, som det så ud i 1945 – før de store vandkraftprojekter blev gennemført.

Man har beregnet, at der er plads til en laksebestand på omkring 10.000 fisk i Varde Å systemet. Men det kræver, at ikke mindst Sig Fiskeri – Danmarks pt. største dambrug – får omlagt produktionen, så fiskene får fri passage også her. I skrivende stund står laksene nærmest i kø neden for danbruget.

Samme positive fremtid venter de mindre, men meget produktive Sneum og Holsted Åer, hvor Skov- og Naturstyrelsen med EU-støtte har opkøbt et antal dambrug med henblik på lukning og nedlæggelse. Altsammen for at styrke den lokale snæbelbestand, men altsammen også til gavn for åernes øvrige laksefisk.

Sneum Å toppede i 2008, hvor man allerede i august måtte lukke for laksefiskeriet. Da havde man nemlig opbrugt sin kvote på 50 laks. Med en gennemsnitsvægt på flotte 6,2 kg overgik den selveste Skjernå.

Vidåen længst i syd er en anden succeshistorie – dog ikke med fokus på laksen, men i stedet den udryddelsestruede snæbel, som er den havvandrende udgave af helten.

13578-95

Sidst i september 2008 fik man fjernet opstemningen ved Rens Dambrug, som i 2005 blev bygget om, så det nu ikke længere tager vand fra åen, men bruger grundvand. Det har betydet, at opstemningen ved det gamle og 2 m høje vandindtag har kunnet fjernes og omlæges til et 500 m langt omløbsstryg, hvilket har givet vandrefiskene adgang til yderligere 3 km af grænseåen. Projektet kostede 2,6 millioner kroner.

Fjernelsen af denne opstemning var den første ud af tre. Nu mangler man at fjerne tilsvarende opstemninger ved Store Jyndevad og Bachmanns Vandmølle i Tønder. Overalt er det den havvandrende snæbel, som har været brækstangen for projekterne. Den udryddelsestruede fisk har nemlig udløst hele 100 millioner støttekroner fra EU’s LIFE-Fund, der går til flere forskellige delprojekter ved fire sydvestjyske vandløb med udløb i Vadehavet: Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå.

Snæbelprojektet skal give vandrefiskene adgang til mere end 130 km nyt vandløb med egnede gydemuligheder for den sjældne og krævende fisk.

Midt i al laksehysteriet og snæbelbekymringen må man dog ikke glemme havørreden, som stadig er den almindeligste fangst hernede. Og af dem glimrer ikke mindst en 93 cm lang og 9,9 kg tung fisk, som formanden for Sportsfiskerforeningen Vidå selv fangede i oktober måned!

© 2009 Steen Ulnits