Gruelig galt med gylle

175 tons iltslugende gylle fossede ud af biogasanlægget i Spørring, og en stor del fortsatte videre ud i Gudenå-systemet. Alle fisk i Spørring Å og over halvdelen af alle fisk i Lilleåen døde. En beklagelig fejl, siger Århus Kommune, som Århus Amt nu har meldt til politiet.

“Det skulle være så godt, men så var det faktisk skidt”. Sådan lyder det i sangen, og sådan gik det med et ellers godt initiativ, som Århus Kommune har stået for ­ biogasanlægget ved Spørring nord for Århus, der modtager gylle fra områdets landmænd og omdanner det til nyttig biogas.

steen   xx15

Men anlæggets ledelse har ikke vist sig sit store ansvar bevidst. Således gik det helt galt tirsdag den 23. april, hvor man på biogasanlægget var i gang med at tømme fire store tanke for afgasset gylle, som siden skulle afleveres til landmændene ­ udspredning på og gødning af markerne.

Normalt sker denne oppumpning manuelt og under overvågning, da automatikken på anlægget ellers vil stoppe, når gylleniveauet i en tank bliver for lavt til at opretholde biogasproduktionen. Den manuelle pumpe var imidlertid ikke i orden efter en reparation, hvorfor medarbejderne åbnede en såkaldt bypass-ventil, så landmændene alligevel kunne få derfes afgassede gylle.

Glemt bypass-ventil…

Da pumpen siden blev ordnet, glemte man den åbnede bypass-ventil. Det bevirkede, at pumpen fortsatte med at pumpe gylle til den tank, som landmændene får deres afgassede gylle fra. Denne afhentning stoppede imidlertid efter fyraften, hvor anlægget blev kontrolleret. Alt fungerede efter hensigten ­ blot overså man endnu engang den åbne bypass-ventil.

Imidlertid gik den overordnede alarm til Århus Kommunale Værkers driftscentral klokken 22 aften ­ blot hjalp det automatiske stop af driften intet, da bypass-ventilen jo stadig stod åben. Og blot var der ingen, som bemærkede alarmen, førend en medarbejder klokken 05 morgen ankom til anlægget som første mand. Gyllen fossede derfor ud af anlægget fra klokken 22 tirsdag aften til klokken 5 onsdag morgen.

Den pågældende medarbejder vurderede imidlertid, at der var tale om et mindre udslip ­ som man i parentes tidligere har haft nogle stykker af ­ og han slog derfor ikke storalarm. I stedet rekvirerede han blot en slamsuger.

Efter tre timers slamsugning gik det endelig op for ham, at udslippet var langt større end antaget. En stor del af gyllen havde da allerede fyldt en grøft langs motorvejen mellem Århus og Randers. Herfra løb gyllen videre til et markdræn, man intet kendte til på anlægget. Drænet havde direkte afløb til Spørring Å ­ et lille tilløb til Lilleåen, der igen er et tilløb til Gudenåen.

Først klokken 08.40 kontakter anlægget Århus Amt, men der opstår en misforståelse, så ingen stiller videre til Århus Kommunes miljøvagt. Først ved 10-tiden ankommer amtets folk til anlægget, og først da kontaktes kommunens miljøvagt samt Århus Brand- og Redningsvæsen.

175 tons gylle slap ud

Resultatet blev, at 175 tons iltslugende gylle fossede ud af biogasanlægget i Spørring, og en stor del fortsatte videre ud i Spørring Å. Her brugte det hurtigt al ilten i vandet, hvorved fisk i tusindvis blev kvalt.

Århus Kommune meddelte siden, at der kun slap 15 tons gylle ud i Spørring Å. De øvrige 160 tons lykkedes det nemlig den tilkaldte slamsuger at samle op. Siger i hvert fald Århus Kommune.

Århus Amt vurderede imidlertid ­ baseret på en prøvetagning i Spørring Å efter forureningen – at 172 tons gylle slap ud i vandsystemet. Altså godt og vel ti gange så meget, som Århus Kommune påstår.

Fronterne blev siden trukket kraftigt op. Århus Amt har ifølge loven den overordnede tilsynspligt med Århus Kommune, som på sin side er ansvarlig for driften af biogasanlægget.

Århus Amt anmeldte dernæst Århus Kommune til politiet. Århus Kommune bestred atter amtets tal og undersøgte siden, om nogle af medarbejderne på biogasanlægget kunne gøres personligt ansvarlige for udslippet. Amtet politianmeldte kommunen, idet amtets miljøgodkendelse af biogasanlægget krævede en døgnovervågning af driften ­ netop af hensyn til risikoen for udslip.

Imidlertid blev anlægget ombygget i 2001, og siden ombygningen var den krævede døgnovervågning ude af drift. Overvågningen blev varetaget af en bærbar computer, som blev tilset hjemmefra af udvalgte medarbejdere i stedet for at være placeret den hos døgnbemandede Århus Kommunale Værker. Hvilket altså var den indirekte årsag til det store udslip.

Havørreder halveret…

Såvidt de juridiske aspekter af gylleudslippet. De rent biologiske konsekvenser af udslippet var ifølge besigtigelse og elfiskeri foretaget af Århus Amt en total udryddelse af ørredbestanden i Spørring Å og en reduktion af ørredbestanden i Lilleåen på 50-80%.

Til orientering er Spørring Å et vigtigt gydevandløb for bækørreder fra Lilleåen, der igen er det vigtigste gydevandløb for havørrederne i Gudenåen.

Mere end halvdelen af alle Gudenåens mange havørreder vandrer op i Lilleåen for at gyde. Det drejer sig om 6.000 gydemodne havørreder, der leverer et årligt nedtræk af 2- års ørredsmolt på over 30.000 fisk. Lystfiskere ved Gudenåen og Randers Fjord kan derfor se frem til nogle pauvre år, hvad havørreder angår, inden bestanden atter har retableret sig.

Århus Kommune kan tilsvarende se frem til en erstatningssag fra såvel Århus Amt som lystfiskerinteresser ved Lilleå og Spørring Å. Altsammen på grund af en uansvarlig ledelse af biogasanlægget, der tidligere er idømt bøder for mindre udslip.

© 2002 Steen Ulnits