24 facts om havbrug og L111

Merry Christmas Tree 3

Regeringen muliggjorde med vedtagelsen af lov L111 etableringen af nye forurenende havbrug i Kattegat.

Til formålet opfandt regeringen et såkaldt “råderum” til øget forurening af vandmiljøet. Ingen har nogensinde set et sådant råderum, men regeringen stemte alligevel forslaget igennem – med stemmer fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

For ikke at øge nettoudledningen af kvælstof og dermed forbryde sig mod EU’s Vandrammedirektiv, blev det samtidig vedtaget, at der i forbindelse med etableringen af nye havbrug skulle anlægges kompenserende muslingefarme.

I den forbindelse leverede regeringen en lang række usandheder – på linje med de usandheder, der førte til vedtagelsen af Landbrugspakken. Herunder er en række facts til brug i debatten om flere havbrug i danske farvande.

Én lille gave til at lægge under Juletræet i hver af decembers første 24 juledage:


 1. Der eksisterer ikke noget “miljømæssigt råderum” til yderligere forurening i Kattegat. Det er opfundet til formålet af DHI.
 2. 117 ud af 119 områder lever i dag ikke op til kravene i Vandrammedirektivet, men har brug for yderligere kvælstofreduktion.
 3. Muslinger er udnævnt til det “kompenserende tiltag”, der skal muliggøre/lovliggøre øget forurening fra havbrug.
 4. Kvælstoffjernelse via muslinger er kun dokumenteret i lukkede fjordområder, aldrig i åbent hav som Kattegat.
 5. Fjernelse af forurening skal ifølge EU ske ved kilden. Man kan ikke forurene i åbent hav og så rense i kystnære fjorde.
 6. Kompenserende muslingeopdræt vil fylde mange kvadratkilometer og være til stor gene for skibstrafikken.
 7. Netop muslinger er overvintringssted for de bakterier, der om sommeren forårsager den livsfarlige havkolera.
 8. Vandtemperaturen generelt er støt stigende, hvilket vil give havkolera-bakterier endnu bedre betingelser end nu.
 9. De nye havbrug vil med deres store forbrug af antibiotika øge sandsynligheden for udvikling af resistente havkolera-bakterier.
 10. En større risiko for infektion med havkolera vil skræmme turister og badegæster væk fra de danske strande.
 11. Lokalt er man imod de nye havbrug, som vil være ødelæggende for den ønskede og planlagte kystturisme.
 12. Havbrug i Kattegat vil medfører øget risiko for udbrud af havlus, der kan angribe vilde havørreder og udgøre en trussel mod disse.
 13. Hver sæson undslipper tusinder af tamme regnbueørreder, som kan trække op i vandløb og grave allerede lagte havørredæg op her.
 14. Man kan ikke fjerne den lokale forurening af havbunden under havbrugene på praktisk vis. Havbunden dør derfor under havbrugene. 
 15. Vilde fisk i frivand vil følgelig vil forurenet med foderrester, kemikalier og medicinrester fra havbrugene.
 16. De planlagte havbrug skal primært producere ørredrogn til det japanske marked. Kun forureningen eksporteres ikke.
 17. Produktion af ørredrogn til det japanske luksusmarked ikke løser verdens fødevaremangel, men forværrer den.
 18. Opdræt af fisk i havbrug kræver nemlig et massivt industrifiskeri efter de såkaldte “skidtfisk” til produktion af fiskefoder.
 19. Dette industrifiskeri trækker tæppet væk under de af havets fugle, fisk og havpattedyr, som lever af de samme fisk.
 20. Netto går vandstrømmen ganske vist nordpå fra Østersøen via de danske sunde og bælter til Kattegat og videre ud gennem Skagerak til Nordsøen.
 21. Imidlertid står strømmen i lange perioder stille eller går sågar sydover. Forurening fra havbrug vil således kunne nå at bundfældes undervejs.
 22. Strømmen cirkulerer rundt i Århus Bugt, hvorfor forurening fra havbrug vil kunne bundfældes og ødelægge vandmiljøet her. Udmundingen af Randers Fjord ligeså.
 23. Overfladestrøm og bundstrøm går ofte i stik modsat retning af hinanden. Overfladestrømmen er mere vindafhængig end bundstrømmen.
 24. Lang tids vestenvind presser vand ind i Kattegat og bremser afstrømningen herfra. Ofte i flere dage. Belastningen fra havbrugene øges derfor.

Så vidt så godt. 24 juletips til den fortsatte kamp mod de forurenende havbrug i regeringens, Dansk Folkeparts og Socialdemokratiets til lejligheden opfundne rådighedsrum. Også døbt “grådighedsrummet” af en kvindelig dansk teolog med direkte udsigt til de påtænkte havbrug.

Ring gerne 2332 8988 for uddybning og henvisninger, hvis der er behov. Eller send en mail til steen@ulnits.dk. Alt i den gode sags tjeneste. Vi vil bare ikke have det svineri eller norske tilstande i Danmark!

© 2017 Steen Ulnits

Christmas Tree Pearl