Catch 22

Måske har du læst bogen eller set filmen. Nu er der imidlertid også gået “Catch 22” i den canadiske fiskepleje…!

Fisk er vekselvarme dyr, hvis stofskifte og dermed aktivitet er direkte proportionalt med vandtemperaturen. Inden for bestemte rammer gælder derfor, at jo højere vandtemperatur desto større aktivitet.

Men større aktivitet kræver også mere ilt. Samtidig indeholder varmt vand mindre ilt end koldt vand. Det siger derfor sig selv, at det ved en given høj vandtemperatur begynder at knibe med iltindholdet. Da må fisken til at skrue ned for stofskiftet for at klare sig.

Under fighten og i de efterfølgende timer stiger indholdet af mælkesyre i fiskens blod – resultatet af de anstrengelser, som fisken udfolder under fighten. Mælkesyren er jo resultatet af et “nødstofskifte”, som fisken slår over på, når den er hårdt presset og det sædvanlige stofskifte ikke længere kan følge med.

Men med mælkesyre følger en iltgæld, som skal betales bagefter. Og er vandet for varmt, er der ikke ilt nok til denne tilbagebetaling. I værste fald vil fisken da dø af mælkesyreforgiftning.

Derfor bør man ikke fiske med genudsætning for øje, hvis vandtemperaturen er for høj. Hvor høj afhænger af tid, sted og den pågældende stamme af fisk. Men som tommelfingerregel kan man sige, at 20 grader er et omtrentligt vendepunkt.

Det har de kanadiske myndigheder i provinsen Newfoundland og Labrador taget konsekvensen af siden 1970’erne. Så længe har Department of Fisheries and Oceans (DFO) håndhævet den regel, at alt fiskeri i elvene forbydes ved vandtemperaturer over 22 grader Celsius.

Vandtemperaturen overvåges sommeren igennem 16 forskellige steder i provinsen. Målingerne går hver dag ud til de respektive lodges, som så kan booke gæster ud fra de aktuelle tal.

Dette havde i den varme sommer ’94 til resultat, at de fleste elve i det sydøstlige Newfoundland måtte lukke for fiskeri i hele juli måned – med store økonomiske tab til følge, da områdets mange lakselodges jo ikke kunne booke fiskende gæster.

Alligevel er der opbakning om DFO’s fredning af vandløbene, som jo udelukkende har til hensigt at bevare ressourcen – laksene – bedst muligt. Hvilket jo er i alles interesse – ikke mindst laksefiskernes!

Steen Ulnits

PS: I denne forbindelse kan det være interessant at bemærke, at Gudenåen nedstrøms Tangeværket det meste af sommeren ’95 var så varm, at de canadiske myndigheder ville have forbudt enhver form for sportsfiskeri. For slet ikke at tale om algerne…